Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Program PNDR pentru Silvicultură 2014-2020

În data de 7 mai 2015 s-a desfăşurat la sediul MADR, prima reuniune a GL Silvicultură constituit sub umbrela Comitetului de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (CM PNDR 2014-2020).

În cadrul reuniunii au fost dezbătute criteriile de selecție și punctajele aferente criteriilor de selecție pentru componenta infrastructura de acces silvică din cadrul sM 4.3 „Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”.Pe baza discuţiilor privind criteriile de selecție și punctajele aferente sM 4.3 și în urma propunerilor din partea membrilor GL Infrastructură rurală în cadrul acestei întâlniri, au fost făcute următoarele propuneri:

Referitor la alocarea stabilită pentru componenta de infrastrctură de acces silvic s-a propus ca aceasta să  se împartă la doi ani nu la patru ani, cum a fost stabilită inițial. La aceasta solicitare reprezentantii AM au precizat ca o sa aibă în vedere această posibilitate de împărțire a alocări pentru primi doi ani. De asemenea s-a adus în discuție problema privind criteriul de eligibilitate prin care se impune ca beneficiarul să fie persoană juridică și s-a propus ca deținătorii de păduri care nu sunt persoane juridice să poată aplica pentru un proiect prin direcțiile silvice. Reprezentanții AM au precizat că o să analize acest aspect.

La P1 „Principiul accesibilizării zonelor forestiere prin investiții noi” după mai multe discuții s-a stablit  să rămână punctajul propus inițial, adică  50 de puncte, având în vedere că la acest principiu se punctează numai drumurile nou înființate

La CS 1.2 s-a propus completarea acestuia astfel „% arboretelor exploatabile și pre-exploatabile  din totalul suprafeței accesibilizată de drumul nou din proiect/suprafața tăierilor de rărire și îngrijirea arboretului. Reprezentantii AM au precizat ca o sa se analizeze această propunere și în situația în care se justifică, se va ține cont de propunere.

La formula de calcul în baza căreia se stabilește punctajul s-a propus să se ia în calcul ca pondere  50% pentru arborete exploatabil, 30% arborete pre-exploatabil și 20% pentru îngrijirea și rărirea arboretului.

 

CRITERII DE SELECTIE

SUB-MĂSURA 4.3- Infrastructura de acces silvică

PRINCIPIUL DE SELECŢIE

PUNCTAJ PROPUS

P1 Principiul accesibilizării zonelor forestiere prin investiții noi

Max 50 pct

1.1       Drumuri noi amplasate în zona de munte/deal/câmpie;

-zona de munte (peste 700 m altitudine)

-zona de deal (între 300-700 m altitudine)

-zona de campie (sub 300 m altitudine)

Punctarea se va face conform amplasării investiţiei pe raza administrativă a localităţii din una din zonele de câmpie, deal, munte definite conform prevederilor HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

30   pct

20   pct

10    pct

1.2       % arboretelor exploatabile, pre-exploatabile  și calculul taierilor de îngrijire din totalul suprafaței accesibilizată de drumul nou din proiect.

 

Punctarea se va face conform formulei:

[(Sexpl + S preexpl + S tăieri îngrijire)/Saccesibilizată] x 20, în care:

Sexpl = suprafaţa arboreturilor exploatabile, conform amenajamentului în vigoare

Spreexpl = suprafaţa arboreturilor pre-exploatabile, conform amenajamentului în vigoare

S tăieri îngrijire = suprafața programului tăierilor de îngrijire, conform amenajamentului în vigoare

Saccesibilizată = suprafaţa accesibilizată prin drumul nou din proiect, conform prevederilor amenajamentului în vigoare

În Ghidul solicitantului vor fi date exemple de calcul.

20    pct

P2 Principiul suprafeței de fond forestier deservită

Max 50 pct

peste 2900 ha

50 pct

> 2400 - 2900ha

45 pct

> 1900 - 2400ha

35 pct

> 1400 - 1900ha

25 pct

>   900 - ≤ 1400ha

20 pct

>   500 - ≤ 900ha

10 pct

În cazul drumurilor forestiere, prioritate vor avea drumurile care deservesc suprafaţa de pădure  cea mai mare.

Punctarea se va face conform Studiului de Fezabilitate, a extraselor din amenajamentul silvic (părţi scrise şi desenate), în funcţie de suprafeţele de pădure accesibilizate de drumul forestier.

Dacă în piesele desenate ale SF/DALI,  extrasele din amenajamente şi hărţile amenajistice nu sunt prezentate şi marcate suprafeţele de pădure deservite, nu se acordă punctaj.

 

 

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 64 vizitatori online