Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Ordinul nr.1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, componența și funcționarea Comisiei de Atestare

În vigoare de la 14.10.2015

Ordinul nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.882/DI din 6 iulie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008Codul silvic, republicată, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 223/1.330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 22 mai 2008, se abrogă.

Art. 3.

Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

 

REGULAMENT
privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, denumit în continuare regulament.

(2) Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare Comisie, funcţionează în cadrul Asociaţiei Patronale a Forestierilor din România, denumită în continuare ASFOR.

(3) Comisia este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră la solicitarea operatorilor economici, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 2.

(1) Obţinerea certificatului de atestare emis de către Comisie este obligatorie pentru operatorii economici care desfăşoară activitatea de exploatare forestieră.

(2) Certificatul de atestare dă dreptul operatorilor economici care l-au obţinut să desfăşoare activităţi de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional.

Art. 3.

În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) certificat de atestare/reatestare - documentul emis în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să desfăşoare activitatea de exploatare forestieră;

b) atestare - obţinerea certificatului de atestare în condiţiile prevăzute de prezentul regulament;

c) reatestare - obţinerea certificatului de reatestare de către operatorul economic care anterior obţinerii acestuia a fost atestat pentru activitatea de exploatare forestieră.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Comisiei

Art. 4.

Pentru atestarea operatorilor economici care desfăşară activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează următoarele structuri:

a) Comisia de atestare;

b) secretariatul Comisiei de atestare;

c) secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 5.

(1) Comisia de atestare este compusă din 13 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, care au drept de vot, iar componenţa acesteia este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În prima şedinţă de lucru membrii Comisiei îşi aleg prin vot secret, cu majoritate simplă, preşedintele şi vicepreşedintele.

(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a minimum 6 membri.

(4) Hotărârile Comisiei se iau cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei.

(5) Persoanele nominalizate în Comisie îşi păstrează această calitate doar pe perioada în care sunt angajaţi ai instituţiilor sau entităţilor pe care le reprezintă.

Art. 6.

Secretariatul Comisiei este format din 5 persoane, iar componenţa acestuia este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7.

Atribuţiile Comisiei sunt următoarele:

a) examinarea cererilor şi a documentelor prezentate pentru atestare/reatestare şi adoptarea hotărârilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de atestare;

b) eliberarea certificatelor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament;

c) respingerea cererilor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii şi comunicarea acesteia solicitanţilor, prin secretariatul Comisiei;

d) retragerea certificatelor de atestare/reatestare;

e) stabilirea nivelului maxim al volumului anual de lemn pe picior posibil de exploatat pentru fiecare operator economic care solicită atestarea, în funcţie de documentele prezentate Comisiei;

f) afişarea pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a listei operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase;

g) informarea anuală a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei.

Art. 8.

Atribuţiile preşedintelui Comisiei sunt următoarele:

a) aprobarea graficelor cu programarea şedinţelor Comisiei, la propunerea secretariatului;

b) semnarea, în conformitate cu hotărârile Comisiei, a certificatelor de atestare/reatestare sau, după caz, a comunicărilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare, cu motivarea aferentă, a comunicărilor de retragere a certificatelor de atestare/reatestare;

c) formularea propunerii de înlocuire a membrilor Comisiei care nu îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament;

d) semnarea tuturor documentelor care privesc activitatea Comisiei.

Art. 9.

(1) Vicepreşedintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului şi răspunde de asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor curente.

(2) Vicepreşedintele Comisiei exercită atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia.

Art. 10.

Atribuţiile secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primirea şi înregistrarea documentaţiilor necesare atestării/reatestării;

b) întocmirea graficului de şedinţe, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui Comisiei;

c) pregătirea şedinţelor şi asigurarea logisticii necesare desfăşurării acestora;

d) inventarierea documentelor din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare, completarea unei fişe pentru fiecare dosar şi returnarea dosarelor incomplete care au fost respinse de Comisie;

e) redactarea certificatelor de atestare/reatestare şi prezentarea acestora spre semnare preşedintelui Comisiei, potrivit hotărârilor acesteia;

f) întocmirea comunicărilor către operatorii economici cărora le-au fost respinse cererile de atestare/reatestare, cu menţionarea motivelor de respingere şi prezentarea acestora spre semnare preşedintelui Comisiei;

g) ţinerea evidenţei dosarelor de atestare/reatestare într-un registru special şi reactualizarea, după fiecare şedinţă, a listei operatorilor economici atestaţi/reatestaţi, în ordinea emiterii certificatelor, pe suport electronic, precum şi a celor respinşi;

h) arhivarea dosarelor care au fost analizate de Comisie;

i) comunicarea către operatorii economici a hotărârii Comisiei privind retragerea certificatului de atestare/reatestare;

j) întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi consemnarea modului în care se desfăşoară lucrările Comisiei;

k) redactarea hotărârilor Comisiei şi a celorlalte documente emise de aceasta;

l) ţinerea evidenţei personalului de specialitate pentru fiecare operator economic;

m) comunicarea informaţiilor privind întocmirea documentaţiilor aferente cererilor de atestare/reatestare către operatorii economici interesaţi.

Art. 11.

(1) ASFOR asigură, în condiţiile legii, susţinerea financiară şi spaţiul pentru desfăşurarea activităţii Comisiei, în baza încasărilor din tariful de atestare/reatestare/revizuire.

(2) Tarifele de atestare/reatestare/revizuire se fundamentează de ASFOR, se aprobă prin votul majorităţii membrilor Comisiei în prima şedinţă şi se modifică anual, în luna ianuarie, în funcţie de indicele de inflaţie din anul anterior.

(3) Operatorii economici care solicită atestarea au obligaţia de a depune contravaloarea tarifului de atestare/reatestare/revizuire, în numerar, la casieria ASFOR, sau prin ordin de plată, în contul deschis separat pentru această activitate, anterior analizei în Comisie.

(4) Cheltuielile pentru funcţionarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare, indemnizaţia de şedinţă pentru persoanele nominalizate în Comisie şi pentru persoanele care asigură secretariatul acesteia se suportă de către ASFOR din tarifele încasate.

(5) Un cuantum de 80% din tarifele încasate se acordă ca indemnizaţie de şedinţă persoanelor nominalizate în Comisie şi în secretariatul acesteia.

(6) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc ca indemnizaţie de şedinţă 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în Comisie.

(7) Acordarea indemnizaţiei de şedinţă este condiţionată de participarea la şedinţa de atestare

CAPITOLUL III

Documentele necesare pentru atestare/reatestare

Art. 12.

(1) În vederea obţinerii certificatului de atestare/reatestare, operatorul economic are obligaţia de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de atestare/reatestare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 şi care primeşte număr de înregistrare din registrul Comisiei;

b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic sau împuternicitului acestuia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obţinerii certificatului de atestare sunt conforme cu originalul;

c) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic;

d) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului competent teritorial privind înregistrarea operatorului economic, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic;

e) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic;

f) situaţia privind asigurarea cu personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activităţii de exploatare forestieră, angajat pe durata nedeterminată, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidenţă al operatorului economic respectiv şi copie a registrului din care să rezulte angajarea personalului de specialitate;

g) copie de pe diplomele de absolvire/licenţă ale personalului de specialitate pentru coordonarea tehnică a activităţii de exploatare forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic;

h) situaţia privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic, şi anume: maşini multifuncţionale, fierăstraie mecanice, tractoare articulate forestiere, tractoare universale, funiculare, atelaje, aflate în proprietate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5; operatorul economic trebuie să facă dovada deţinerii de utilaje/atelaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.000 m3; dovada asigurării cu utilaje specifice activităţii de exploatare forestieră se face cu certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, prin care se confirmă plata impozitului asupra acestora;

i) situaţia volumului de lemn pe picior recoltat, pentru care a primit autorizaţie de exploatare în perioada ultimei atestări/reatestări, dacă se solicită reatestarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;

j) calculul capacităţii anuale pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase;

k) cazierul tehnic de exploatare a lemnului pe picior, completat la zi, numai pentru operatorul economic care solicită reatestarea, în copie, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al acestuia;

l) cazierul judiciar pentru administratorul operatorului economic, din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru fapte privind încălcarea regimului silvic;

m) documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3).

(2) Personalul de specialitate angajat în cadrul operatorului economic poate fi maistru exploatări forestiere, tehnician, subinginer sau inginer în domeniul silviculturii.

(3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul silviculturii care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul operatorului economic care solicită atestarea, nu mai este necesară copia contractului individual de muncă.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) se încadrează cu contract de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de timp nedeterminată.

Art. 13.

Prezentarea incompletă a documentaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) sau necompletarea acesteia până la data organizării şedinţei de atestare determină respingerea cererii de atestare/reatestare a operatorului economic respectiv.

CAPITOLUL IV

Criteriile de atestare

Art. 14.

(1) Calculul capacităţii anuale de exploatare a masei lemnoase de către un operator economic se face în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a) încadrarea cu personal de specialitate, stabilindu-se o capacitate anuală de exploatare de 10.000 m3/an pentru un subinginer silvic, maistru în exploatări forestiere sau tehnician silvic şi 15.000 m3/an pentru un inginer silvic;

b) deţinerea de utilaje specifice realizării lucrărilor de exploatare forestieră, luându-se în calcul, anual, următoarele volume:

1. un tractor articulat forestier - 5.000 m3;

2. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere cuprinsă între 20 şi 39 CP - 1.500 m3;

3. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere cuprinsă între 40 şi 50 CP - 3.000 m3;

4. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere de peste 50 CP - 4.000 m3;

5. un utilaj multifuncţional - potrivit datelor tehnice prezentate de operatorul economic;

6. un funicular - potrivit datelor tehnice prezentate de operatorul economic;

7. atelaje - 800 m3.

(2) În cazul utilajelor specifice prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 1-6, cu diferite grade de uzură, volumul anual maxim de exploatat se stabileşte prin diminuarea volumului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. 1-6 cu procentul aferent uzurii, comunicat de către deţinător.

(3) În cazul în care operatorul economic solicitant nu prezintă datele tehnice pentru utilajele multifuncţionale deţinute, Comisia va acorda pentru acestea un volum de maximum 5.000 m3/an, în funcţie de uzura declarată a utilajului.

CAPITOLUL V

Procedura de atestare/reatestare

Art. 15.

(1) Procedura de atestare/reatestare se desfăşoară în următoarele etape:

a) etapa I - inventarierea de către secretariatul Comisiei, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei, a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete;

b) etapa a II-a - analiza de către Comisie a dosarelor înregistrate şi prezentate de secretariat pentru operatorii economici care solicită atestarea/reatestarea;

c) etapa a III-a - deliberarea Comisiei privind atestarea/reatestarea operatorilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la această decizie;

d) etapa a IV-a - emiterea şi eliberarea certificatelor de atestare/reatestare;

e) etapa a V-a - actualizarea registrului operatorilor economici atestaţi/reatestaţi şi a site-ului web al ASFOR în termen de 10 zile lucrătoare de la data organizării şedinţei de atestare, prin grija secretariatului Comisiei.

(2) Şedinţa de analiză a dosarelor se desfăşoară în lipsa reprezentanţilor operatorilor economici.

Art. 16.

(1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă şi se semnează de către toţi membrii prezenţi.

(2) Procesele-verbale şi alte date necesare privind operatorii economici se înregistrează în Registrul Comisiei.

(3) Procesele-verbale de şedinţă, registrul prevăzut la alin. (2) şi documentaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data emiterii certificatelor de atestare emise în baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea.

Art. 17.

(1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi de către secretariatul Comisiei prin afişarea pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii şedinţei de atestare.

(2) Certificatele de atestare/reatestare se ridică de reprezentanţii operatorilor economici sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceştia. Comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare se transmit operatorilor economici prin poştă cu confirmare de primire.

(3) Împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare operatorii economici nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 5 zile de la data comunicării, la sediul ASFOR.

(4) Contestaţia se soluţionează de către o comisie numită prin hotărârea preşedintelui Comisiei, formată din 3 membri, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(5) Rezultatul analizei contestaţiei este pus în aplicare de către Comisie.

Art. 18.

(1) Certificatele de atestare/reatestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) au o valabilitate de 2 ani, cu obligaţia operatorului economic de a solicita reatestarea la schimbarea condiţiilor pentru care a fost atestat iniţial.

(3) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an şi se ştampilează cu ştampila Comisiei.

(4) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare/reatestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunţului privind pierderea/distrugerea/furtul certificatului de atestare/reatestare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 19.

(1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag de către Comisie în una dintre următoarele situaţii:

a) desfiinţarea operatorului economic;

b) în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive de retragere a certificatului de atestare;

c) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) cuprinde informaţii false sau neconforme cu documentul original;

d) în condiţiile existenţei unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic;

e) dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia;

f) dacă sunt constatate vătămări ale seminţişurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depăşeşte de cinci ori preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; sancţiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase;

g) dacă operatorul economic nu şi-a îndeplinit obligaţia privind reatestarea ca urmare a schimbării condiţiilor în baza cărora a fost atestat iniţial;

h) dacă operatorul economic nu a depus orice document clarificator prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza atestării/reatestării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, în scris, a solicitării agentului constatator sau a Comisiei.

(2) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, ai Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi ai unităţilor acesteia, conducătorii structurilor de rang superior, precum şi şefii ocoalelor silvice de regim au obligaţia să informeze Comisia cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la data constatării.

(3) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condiţiile prevăzute la alin. (1).

(4) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociaţi aceleaşi persoane care au avut calitatea de administratori/asociaţi la operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condiţiile prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 20.

Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la data expirării sau, după caz, a retragerii acestora în condiţiile prezentului regulament.

Art. 21.

(1) Emitenţii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să consemneze volumul de lemn pe picior autorizat în situaţia prevăzută în anexa nr. 6.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22.

(1) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor de atestare/reatestare prevăzute de prezentul regulament şi a obligaţiilor ce revin operatorilor economici se face de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, care vor comunica această situaţie Comisiei.

(2) Unităţile şi subunităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, structurile de rang superior şi ocoalele silvice de regim au obligaţia să informeze Comisia cu privire la eventualele încălcări ale prezentului regulament de către operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatări forestiere.

(3) Operatorii economici sunt obligaţi să solicite emitenţilor autorizaţiilor de exploatare completarea situaţiei prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Exploatarea unui volum mai mare decât volumul aprobat prin certificatul de atestare atrage suspendarea de către Comisie a acestuia, pentru o perioadă de la o lună la 12 luni de la data constatării, în funcţie de volumul exploatat suplimentar, comparativ cu cel aprobat.

Art. 23.

(1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia verificării existenţei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării operatorului economic, în termen de 6 luni de la data comunicării de către secretariatul Comisiei şi ori de câte ori se impune verificarea.

(2) Transmiterea situaţiei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării se comunică structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin grija secretariatului Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii certificatului de atestare.

(3) În situaţia în care dotările specifice şi încadrarea cu personal de specialitate nu concordă cu cele care au stat la baza atestării operatorilor economici, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor comunica această situaţie Comisiei, care ia măsura retragerii/suspendării, după caz, a certificatului de atestare/reatestare.

Art. 24.

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1la regulament

COMPONENŢA
Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

 

1.

Achim Dan

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

2.

Mihalache Ilie

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

3.

Iacob Dănuţ

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

4.

Constantinescu George

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

5.

Gheorghe Gheorghiţă

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

6.

Popa Călin Mihai

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

7.

Olaru Razvan

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

8.

Stan Tiberiu

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

9.

David Raluca-Mihaela

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

10.

Bara Liliana

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

11.

Dorina Grunfeld

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

12.

Barbu Nicolae

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

 

13.

Fechete Dorel

Asociaţia Administratorilor de Păduri din România - AAP

 

 

ANEXA Nr. 2la regulament

COMPONENŢA
secretariatului Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

 

1.

Calotă Mircea

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

2.

Domnescu Raluca

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

3.

Marius Mateescu

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

4.

Bădăluţă Cristian

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

 

5.

Marin Nicolae

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorul economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     ANEXA Nr. 3

(denumire, telefon, fax)                                                             la regulament

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

CERERE DE ATESTARE/REATESTARE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

 

Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(denumirea operatorului economic şi forma juridică)

 

cu sediul în . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon. . . . . . . . . . . . . .,

(localitatea, judeţul, strada, nr. etc.)

 

înfiinţată prin . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . şi înregistrată la oficiul registrului

(tip, nr. , data emiterii)

 

comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor . . . . . . . . . . la nr. . . . . . . . . . ., solicit eliberarea

certificatului de atestare pentru execuţia de lucrări de exploatare forestieră.

În susţinerea prezentei cereri declar pe propria răspundere următoarele elemente cu privire

la situaţia actuală a societăţii:

1. Date generale:

- actul constitutiv, statutul, contractul de asociere . . . . . . . . . .

- vechimea în activitatea de exploatare forestieră . . . . . . . . . . ani

- codul fiscal . . . . . . . . . .

- capitalul social subscris . . . . . . . . . . - banca . . . . . . . . . .

2. Obiectul de activitate principal . . . . . . . . . ., secundar . . . . . . . . . .

3. Volumul de lemn pe picior exploatat în anul . . . . . . . . . . m3

4. Volumul de lemn pe picior de exploatat anual . . . . . . . . . . m3

5. Numărul total de salariaţi . . . . . . . . . ., din care:

a) personal de specialitate în domeniul silviculturii:

- ingineri . . . . . . . . . .

- subingineri . . . . . . . . . .

- tehnicieni . . . . . . . . . .

- maiştri . . . . . . . . . .

b) alte categorii de personal . . . . . . . . . .

6. Utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră:

- utilaje multifuncţionale . . . . . . . . . .

- tractoare articulate forestiere . . . . . . . . . .

- tractoare universale cu putere cuprinsă între 20-39 CP . . . . . . . . . .

- tractoare universale cu putere cuprinsă între 40-50 CP . . . . . . . . . .

- tractoare universale cu putere de peste 50 CP . . . . . . . . . .

- funiculare . . . . . . . . . .

- atelaje . . . . . . . . . .

Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute de art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.330/2015.

 

 

Semnătura autorizată şi ştampila

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

Operatorul economic . . . . . . . . . . . . . . .

SITUAŢIA
privind asigurarea cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Pregătirea de specialitate

Numărul şi seria diplomei de absolvire/licenţă a personalului de specialitate

Vechimea (ani)

 

 

în specialitate

în cadrul operatorului economic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării                                                                                             Semnătura autorizată şi ştampila

. . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

Operatorul economic . . . . . . . . . .

SITUAŢIA
privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea şi marca utilajului/nr. atelaj

Anul de fabricaţie

Anul achiziţiei

Serie de identificare*)

Gradul de uzură estimat
- % -

Puterea
- CP -

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Conform datelor din fişa mijlocului fix/obiect de inventar/factură.

Data completării                                                                                     Semnătura autorizată şi ştampila

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6

la regulament

SITUAŢIA*)
autorizării spre exploatare a volumului de lemn pe picior

*) Însoţeşte certificatul de atestare a operatorilor economici, se completează, la emiterea autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior de către emitentul autorizaţiei; se emite într-un număr de file aferent volumului atestat.

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Certificat de atestare: seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Anul/APV SUMAL

Contractul**) nr. . . . . . . . . . .din……

Volumul autorizat (mc)

Volumul exploatat (mc)

Viza ocolului silvic

 

Total

Răşinoase

Fag

Cvercinee

Alte specii

Volumul cumulat***)

Emitentul autorizaţiei de exploatare

Semnătura şi ştampila

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**) În coloana 2 se va menţiona tipul contractului şi se va nota după cum urmează:

- (A) Contract de achiziţie masă lemnoasă pe picior;

- (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.

***) Rezultă prin cumulul volumului autorizat pentru anul în curs şi nu poate avea o valoare mai mare decât cea pentru care a fost emis certificatul de atestare.

Ultima actualizare (Marţi, 06 Octombrie 2015 09:33)

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 62 vizitatori online