Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Informare Adresă Consiliul de Administrație RNP Romsilva și Adresă Ministerul Transporturilor

BRAŞOV | 19.07.2016

CĂTRE REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR

DOMNULUI ADRIAN BABAN - PREŞEDINTE AL CA. RNP ROMSILVA

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

ASOCIAŢIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR, asociaţie patronală şl profesională a agenţilor economici din domeniul exploatării şi industrializării lemnului, având în vedere modul de aplicare de către RNP Romsilva a Hotărârii nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, vă supunem atenţiei următoarele:

Art. 74 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică dispune - în cadrul valorificării masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică, în condiţiile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, pentru administratorii de fond forestier proprietate publică, cu rol atât în administrarea fondului forestier, cât şi de operator economic, având calitatea de întreprindere, potrivit definiţiei prevăzute la art. 1 llt. g), se Impune separarea, din punct de vedere Juridic şl contabil, a celor două activităţi, pentru asigurarea Imparţialităţii tn îndeplinirea sarcinilor care le revin. Administratorul de fond forestier proprietate publică implicat în elaborarea documentaţiei de atribuire a masei lemnoase şl în selecţia participanţilor la procedura de vânzare poate participa la această procedură în calitate de ofertant doar cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

Art. 75 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică precizează - în aplicarea art. 74, actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea administratorilor fondului forestier proprietate publică vor fi armonizate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 6 luni de la Intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Astfel, RNP Romsilva, pentru a dobândi masa lemnoasă necesară desfăşurării activităţilor proprii, ar urma să participe la licitaţiile de masă lemnoasă în aceleaşi condiţii cu toţi agenţii economici.

Aceste prevederi trebuiau puse în practică în termen de 6 luni de la intrarea în vigoarea a HG nr. 924/2015, adică până la data de 11.05.2016. Continuarea după această dată a practicii de reţinere discreţionară şi exploatare în regie proprie sau prestări servicii a parchetelor de masă lemnoasă este o activitate contrară prevederilor legale.

Neaplicarea prevederilor art. 74 şi art. 75 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică constituie o încălcare gravă a legislaţiei concurenţei europene şi naţionale, constituind ajutor de stat.

 

 

 


Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene stabileşte prin art.107 pct.l că sunt incompatibile cu piaţa interna ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formd, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

Legea nr.21/1996 - legea concurenţei interzice prin art.8 pct.l orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şl Instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şl ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum:

a)    limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;

b)    stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.

în aceste condiţii vă solicităm să sistaţi orice activitate de reţinere discreţionară şi exploatare în regie proprie sau prestări servicii a parchetelor de masă lemnoasă neadjudecată prin licitaţie, fiind necesar ca după data de 11.05.2016 RNP Romsilva să participe la licitaţiile de masă lemnoasă în aceleaşi condiţii cu toţi agenţii economici.

Cu deosebită consideraţie,

NICOLAE ŢUCUNEL PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CĂTRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BRAŞOV I 19.07.2016

 

 

DOMNULUI PETRU SORIN BUSE - MINISTRUL TRANSPORTURILOR

 

STIMATE DOMNULE MINISTRU,

ASOCIAŢIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR, asociaţie patronală şi profesională a agenţilor economici din domeniul exploatării şi industrializării lemnului, având în vedere modul de aplicare de către structurile Ministerului Transporturilor a HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, vă supunem atenţiei următoarele:

Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 reglementează furnizarea şi transportul rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România. Art.l lit.d) din acest act normativ defineşte bunurile divizibile ca fiind materiale vrac transportate fără ambalai, în grămezi neordonate, sub formă de njjftarr granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semlflulde provenite din exploatări forestiere sau depozite de material lemnos.

Conform art.4 din HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn - Volumul materialelor lemnoase se determina în conformitate cu prevederile ort. 8 alin. (2) din norme; tn sensul prezentei hotărâri, materialele lemnoase nu sunţ bunuri divizibile.

Pct.21 din Anexa Definiţii a Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic defineşte materiale lemnoase ca fiind lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată, precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţl; materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile.

Cu toate că definiţiile introduse de legislaţia specială din domeniul silvic înlătură caracterul de bun divizibil al masei lemnoase, sunt aplicate în continuare amenzi de structurile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, agenţilor economici ce transportă materiale lemnoase pentru neaplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România.

Am solicitat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin adresa nr. 45/21.06.2016 emiterea unui act normativ care să abroge în mod expres art. 1 lit. d) din HG nr. 1373/2008, în sensul eliminării din definiţia produselor divizibile a materialelor provenite din exploatări forestiere. Aceasta a primit de la Dl. Iile Mihalache - Director General al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor următorul răspuns, pe care îl ataşăm prezentei:

Aşa cum, în mod corect, aţi menţionat în scrisoarea dumneavoastră, contradicţia dintre prevederile celor două hotărâri de guvern este evidentă. Deşi cele două acte normative au aceeaşi forţă Juridică HG nr. 470/2014 este ulterioară HG nr. 1373/2008, astfel încât prevederile acesteia anulează prevederile contrare din celălalt act normativ. De altfel, excluderea materialelor lemnoase din categoria bunurilor divizibile este întărită prin prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde la Anexa "Definiţii" materialele lemnoase sunt definite astfel: "Lemnul rotund sau despicat de lucru şl lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şl arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchita şl puieţi; materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile (subl.ns.).

Având în vedere argumentele prezentate mal sus precum şi faptul că, potrivit prevederilor art. 132 llt. j) din Codul Silvic, sunt abrogate orice alte dispoziţii contrare codului, considerăm că amualul cadru legislativ este suficient de explicit, în sensul eliminării materialelor lemnoase din categoria bunurilor divizibile, astfel încât nu se Impune emiterea unul alt act normativ.

în concluzie, vă solicităm respectuos să emlteţi o comunicare structurilor din subordinea Ministerului Transporturilor prin care să le aduceţi la cunoştinţă prevederile legale mai sus prezentate, astfel încât agenţii economici ce transportă masă lemnoasă să nu mai fie sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şl transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

 

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Către: ASOCIAŢIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA

In atenţia: Domnului preşedinte - NICOLAE ȚUCUNEL

 

 

Stimate domnule Preşedinte,

Urmare a adresei dumneavoastră NR. 45/21.06.2016 prin care solicitaţi emiterea unui act normativ care sa abroge in mod expres art. 1 Ut. d) din H.G. nr 1373/2008, in sensul eliminării din definiţia produselor divizibile a materialelor provenite din exploatări forestiere va comunicam următoarele:

Aşa cum, în mod corect, aţi menţionat în scrisoarea dumneavoastră, contradicţia dintre prevederile celor două hotărâri de guvern este evidentă. Deşi cele două acte normattve au aceeaşi forţă juridică H.G. 470/2014 este ulterioară H.G. 1373/2008 astfel încât prevederile acesteia anulează prevederile contrare din celalalt act normativ. De altfel, excluderea materialelor lemnoase din categoria bunurilor divizibile este întărită prin prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde la Anexa „ Definiţii" Matinalele lemnoase sunt definite astfel: „Lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarlsat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrata precum şi lemnul cioplit. Aceasta categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchita şi puieţi; materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile (subl. ns).

Având în vedere argumentele prezentate mai sus precum şi faptul că, potrivit prevederilor art. 132 lit j) din Codul silvic, sunt abrogate orice alte dispoziţii contrare codului, considerăm că actualul cadru legislativ este suficient de explicit, în sensul eliminării materialelor lemnoase din categoria bunurilor divizibile, astfel încât nu se impune emiterea unui alt act normativ.

B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti Tel: 004 021 408 9523 Fax: 004 021 312 4227 www.mmediu.ro

 

 

Cu consideraţie,

Ultima actualizare (Joi, 21 Iulie 2016 15:15)

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 61 vizitatori online