Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

METODOLOGIA de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de testare a implementarii Sistemului informational integrat de urmarire a

materialelor lemnoase reglementat prin Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea

materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat

lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului

European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe

piata lemn si produse din lemn, aprobate prin HG 1004/2016

 

 

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166344/DI din 29 decembrie 2016 al Directiei politici, strategii si

proiecte în silvicultura,

 

în temeiul prevederilor art. 3, alin (2) .i alin (3) din Hotarârea Guvernului nr. 1004/2016,

 

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea

Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

 

 

 

ministrul mediului, apelor .i padurilor emite urmatorul

 

 

 

Ordin:

 

 

 

Articol unic. - (1) Se aproba Metodologia de testare a implementarii Sistemului informational integrat de

urmarire a materialelor lemnoase prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

(2) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrul mediului, apelor .i padurilor,

Cristiana Pa.ca Palmer

 

 

 

Bucuresti,

 

Nr.

 

 

 

 

 

ANEXA la Ordinul ministrului mediului, apelor .i padurilor nr. …… din …….

 

 

 

METODOLOGIA

de testare a implementarii Sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase

 

 

 

CAPITOLUL I

Structura de informa.ii a Sistemul informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase

 

 

 

Art. 1. Pentru fiecare din aplica.iile prevazute la art. 3 din HG 1004/2016 minimum-ul de informa.ii care se

introduc în sistem pe perioada de testare este cel prevazut în Anexa 1 la prezenta Metodologie:

 

 

 

Art. 2. Categoriile de utilizatori care realizeaza testarea aplica.iilor SUMAL sunt cele prevazute la art. 4 alin.

(1) – (8) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul

spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri

de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie

2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, aprobate prin

Hotarârea de Guvern nr. 1004/2016, publicat în MO nr. 1046/23.XII.2016.

 

 

 

CAPITOLUL II

 

Procedura de testare a Sistemul informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase

 

 

 

Art. 3. - (1) Utilizatorii, a.a cum sunt reglementa.i prin Hotarârea de Guvern nr. 1004/2016 pentru aprobarea

Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de

depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare

a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de

stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, care opteaza pentru

realizarea testarii, desemneaza persoana/persoanele împuternicita/împuternicite pentru testarea aplica.iilor

SUMAL. În prezenta metodologie, aceste persoane vor fi denumite persoana utilizatorului.

 

(2) Persoanele desemnate se comunica de utilizatori Garzilor forestiere, denumite în continuare GF, competente

teritorial sau, dupa caz, direc.iei cu atribu.ii de control silvic .i cinegetic din cadrul autorita.ii publice centrale

care raspunde de silvicultura.

 

(3) Pentru persoanele desemnate, GF, respectiv direc.ia cu atribu.ii de control silvic .i cinegetic din cadrul

autorita.ii publice centrale care raspunde de silvicultura opereaza în sistem în vederea generarii conturilor de

utilizatori .i a parolelor.

 

(4) Generarea si transmiterea conturilor .i respectiv a parolelor de acces se realizeaza automat, pe baza

informa.iilor operate în condi.iile alin. (3), cu respectarea dispozi.iilor art. 3 alin. (2)-(9) ale Metodologiei

aprobate prin Ordinul nr. 837/2014 al ministrului delegat pentru ape, paduri .i piscicultura, publicat în Monitorul

Oficial nr. 761 din 21.X.2014.

 

(5) Persoanelor utilizatorilor care au conturi create în Sistemul informational integrat de urmarire a materialelor

lemnoase, pe baza Metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 837/2014, li se acorda acces în vederea testarii conform

prezentei metodologii.

 

 

 

Art. 4. Testarea aplica.iilor SUMAL se realizeaza corespunzator drepturilor de acces reglementate prin

prezenta Metodologie, prevazute în Anexa 2.

 

 

 

Art. 5. - (1) Categoriile de utilizatori SUMAL instituite prin art. 3 al Metodologiei aprobate prin Ordinului nr.

837/2014 sunt echivalentul persoanelor utilizatorului a.a cum s-a definit la Art. 2 alin. (1).

 

 

 

(2) Prin prezenta metodologie se constituie ca persoane ale utilizatorului .i:

 

a) ofiteri si subofi.eri din cadrul Jandarmeriei Române;

b) angaja.i ai unita.ilor specializate atestate pentru lucrari de amenajare a padurilor.

 

 

(3) Pentru ob.inerea contului de utilizator .i a parolei de acces pentru persoanele utilizatorului sunt aplicabile

dispozi.iile Ordinului nr. 837/2014 pentru utilizatori.

 

(4) Pentru ob.inerea contului de utilizator .i a parolei de acces pentru persoanele utilizatorului în cazurile

prevazute la art. 4 alin. (2) lit. a) din prezenta Metodologie sunt aplicabile dispozi.iile art. 3 alin. (3) ale

Metodologiei aprobate prin Ordinul 837/2014.

 

(5) Pentru ob.inerea contului de utilizator .i a parolei de acces pentru persoanele utilizatorului în cazurile

prevazute la art. 4 alin. (2) lit. b) din prezenta Metodologie, GF are obligatia de a introduce în SUMAL datele

persoanelor desemnate de utilizatori pentru a accesa SUMAL, setând ca angajator unitatea specializata atestata

pentru lucrari de amenajare a padurilor si functia "AMENAJIST", cu verificarea prealabila a validita.ii

adresei/adreselor de e-mail ale persoanelor desemnate.

 

 

 

CAPITOLUL III

Dotarile necesare utilizatorilor pentru testarea aplicatiilor

 

 

 

Art. 6. - Utilizatorii aplicatiilor care realizeaza testarea sunt obliga.i sa de.ina:

 

(1) telefon mobil sau tableta care sa îndeplineasca urmatoarele cerin.e tehnice minimale:

a) conexiune de date mobila

b) receptor GPS integrat

c) sistem de operare: Android 2.2 sau oricare dintre versiunile urmatoare acesteia sau Windows Phone 8

sau IOS;

(2) abonament de date care sa asigure trafic de cel putin 100 MB/luna;

(3) aplicatia corespunzatoare utilizatorului a.a cum este reglementata prin art. 4 din Metodologia aprobata prin

HG 1004/2016 pusa la dispozi.ie gratuit de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pe

telefonul mobil sau tableta;

(4) Dotarile pe care le au utilizatorii pentru îndeplinirea obliga.iilor prevazute în Metodologia aprobata prin

OM 837/2014 sunt suficiente, cu excep.ia aplica.iei.

 

 

Art. 7. - Procedura de instalare a fiecarei aplicatii pentru testare se aduce la cuno.tin.a utilizatorilor pe site-ul

www.mmediu.ro.

 

Art. 8. Baza de date de testare realizata în perioada de testare este diferita de baza de date de produc.ie.

 

 

 

Art. 9. - (1) În perioada 13 – 19 ianuarie 2017, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va

organiza sesiuni de pregatire cu personalul din cadrul GF cu privire la modul de utilizare a aplica.iilor.

 

(2) În perioada 20 ianuarie – 31 martie 2017, utilizatorii pot testa toate aplica.iile SUMAL reglementate prin

HG 1004/2016.

 

(3) În perioada 1 – 23 aprilie 2017, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura realizeaza

prelucrarea informa.iilor rezultate în urma testarii .i emite, dupa caz, proiectul de act normativ pentru

implementarea SUMAL.

 

(4) Pentru testare, utilizatorilor li se solicita sa îndeplineasca ac.iunile specifice aplica.iei utilizate, a.a cum sunt

dispuse prin HG 1004/2016.

 

(5) În scopul testarii, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pune la dispozi.ia utilizatorilor,

pe site-ul www.mmediu.ro manualul de utilizare pentru toate aplica.iile.

 

(6) Utilizatorilor li se solicita ca, în perioada de testare, la fiecare sfâr.it de luna, sa comunice pe adresa de e-

mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza eventualele observa.ii .i disfunc.ionalita.i constatate în perioada de proba.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

 

 

Art. 10. - (1) Eliberarea acordurilor de distribuire si utilizare a formularelor de avize de însotire a materialelor

lemnoase prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 470/2014, cu completarile ulterioare, pâna la intrarea în vigoare

a HG 1004/2016, se face în conditiile reglementate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, paduri .i

piscicultura nr. 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a

acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special.

 

(2) Acordurile pentru formularele pentru documentele cu regim special prevazute la alin. (1) se emit în raport

cu necesarul pentru perioada de aplicabilitate ramasa a Hotarârii Guvernului nr. 470/2014 si nu pot fi utilizate

dupa încetarea valabilita.ii acesteia.

 

(3) Pâna la intrarea în vigoare a Hotarârii Guvernului nr. 1004/2016, GF, la solicitarea emiten.ilor de

documente cu regim special reglementate de acest act normativ, vor elibera acestora acorduri de distribuire si

utilizare pentru ob.inerea formularelor de avize de însotire a materialelor lemnoase, având modelul prevazut de

aceasta hotarâre, cu respectarea dispozi.iilor Ordinului 836/2014.

 

 

 

Art. 11. - (1) Rezultatele testarii în conformitate cu prezenta metodologie a aplica.iilor SUMAL vor fi folosite

la elaborarea metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum

si la standardizarea informa.iilor, structura si modalitatea de transmitere a acestora.

 

(2) În perioada testarii prevazute la art. 9, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si GF vor

prelua observa.iile formulate de participantii la testare .i transmise; acestea vor fi analizate de direc.iile de

specialitate din cadrul autorita.ii publice centrale care raspunde de silvicultura si de speciali.tii IT în vederea

îmbunatatirii reglementarilor si a optimizarii aplicatiilor SUMAL testate.

 

 

 

 

 

Anexa 1.

 

Informa.ii minime care se folosesc în perioada de testare pentru aplica.iile SUMAL corespunzator func.iilor aplica.iilor

 

 

 

Aplica.ia SUMAL

 

Func.ia aplica.iei

 

Date minimale folosite în aplica.ie pentru testare

 

Aplicatia SUMAL Amenajament

 

 

 

 

 

 

 

a) culegerea si prelucrarea

informatica a informatiilor necesare

elaborarii amenajamentelor silvice;

 

 

a) Pentru descriere parcelara:

 

- suprafa.a (ha)

 

- expozi.ia (E, V, S, N)

 

- tip padure

 

- tip sta.iune

 

- panta (°)

 

- expozi.ie

 

- lucrarin executate

 

- lucrari propuse

 

- compozitia actuala

 

- compozi.ie .el;

 

b) Pentru descriere arboret

 

- consisten.a

 

- varsta (ani)

 

- crestere (m.c./an/ha)

 

- diametrul mediu (cm);

 

- înaltimea medie (m);

 

- numarul de arbori la hectar

 

- indicele de densitate;

 

- clasa de productie (1 ... 5);

 

- volumul pe specii (mc);

 

- cresterea curenta pe specii (mc/an/ha);

 

- clasele de diametre si clasele de calitate.

 

c) Pentru suprafe.ele de proba

 

- numarul suprafe.ei de proba

 

- specia arborelui inventariat

 

- provenien.a (samân.a, lastari, drajoni, buta.i)

 

- diametrul arborelui (cm)

 

- coordonatele suprafe.ei de proba (în sistem STEREO 70)

 

 

 

b) introducerea proceselor-verbale ale

conferin.elor I si II pentru amenajarea

padurilor, a procesului-verbal de

receptie, a avizului Comisiei tehnice

pentru silvicultura si a ordinului de

aprobare;

 

 

Conform formularelor standardizate existente

 

 

 

c) introducerea bazei de date finale

pentru suprafetele amenajate si a hartilor

aferente în format GIS.

 

 

 

 

Formate acceptate conform serviciilor web în format standardizat OGC .i

care se caracterizeaza prin:

 

- accesibilitate printr-o aplica.ie web GIS care folose.te interfe.e

standard OGC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- serviciul web cu date vector vor fi disponibile pentru download în

format vectorial .i sub forma de servicii standard OGC (WMS si

WFS);

- serviciul web cu date raster (background) va fi disponibil sub forma

de serviciu OCG (WMTS) pentru integrare in aplica.ii web GIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicatia SUMAL Ocol

 

 

 

 

 

 

 

a) introducerea fiselor de proprietate

pentru suprafetele din fond forestier

national, administrate sau pentru care se

asigura serviciile silvice pe baza de

contract;

 

 

- proprietar (pers fizica/juridica)

- tip act proprietate

- date amplasament proprietate (UP, ua)

- suprafa.a (ha)

- nr cadastral/nr act proprietate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) introducerea datelor referitoare la

terenurile din afara fondului forestier

national, acoperite cu vegetatie forestiera;

 

 

- proprietar (pers fizica/juridica)

- tip act proprietate

- suprafa.a (ha)

- nr cadastral/nr act proprietate

 

 

 

 

c) introducerea si actualizarea listelor

cu proprietarii persoane fizice si juridice;

 

 

- nume, prenume / denumire

- domiciliu / sediu

- CNP / CUI

 

 

 

 

d) declararea dispozitivelor de marcat

aflate în dotare;

 

 

- tip dispozitiv

- numarul de identificare al dispozitivului

 

 

 

 

e) emiterea delega.iilor de marcare;

 

 

- unitate silvica

- nr delega.ie

- dispozitiv de marcare pentru care se emite delega.ia

- data emitere delega.ie

- data începutului folosirii dispozitivului

- data sfâr.itului folosirii dispozitivului

- culoarea folosita la amprentarea dispozitivului

- responsabil marcare

- act proprietate

- UP

- ua

 

 

 

 

f) generarea carnetelor de inventariere

si a fiselor de evidenta a înaltimilor

masurate;

 

 

- UP

- ua

- specia

- categoria de diametre

- clasa de calitate

 

 

 

 

g) generarea rapoartelor de utilizare a

dispozitivelor de marcat;

 

 

- responsabil dispozitiv de marcare

- numarul delega.iei

- tip dispozitiv

- numarul de identificare al dispozitivului

- data marcarii

- UP

- ua

- Proprietar

- natura produs

- numar de arbori

 

 

 

 

h) calculul si generarea actelor de

 

 

- Numar act

 

 

 

 

 

 

punere în valoare (APV);

 

 

- volume pe specii/sortimente

- an produc.ie

- tip dispozitiv

- numarul de identificare al dispozitivului

- semin.i. utilizabil (%)

- vârsta

- diametrul mediu central

- înaltimea

- numar de arbori

 

 

 

 

i) verificarea APV;

 

 

- Data verificarii

- UP

- ua

- specie

- categoria de diametre

- înaltime

- clasa de calitate

 

 

 

 

j) aprobarea APV;

 

 

Numele persoanei care aproba conform competen.ei

 

 

 

k) modificarea/anularea/casarea APV;

 

 

Numele persoanei care modificarea/anularea/casarea conform

competen.ei

 

 

 

l) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea si retragerea autorizatiilor de

exploatare;

 

 

Numele persoanei care emite/prelunge.te/suspenda/modifica/retrage

autoriza.ia de exploatare conform competen.ei

 

 

 

m) generarea autorizatiei de

exploatare;

 

 

- Titular autoriza.ie

- Prestator

- cumparator masa lemnoasa

- emitent avize

- termene de exploatare

- volum autorizat la exploatare

 

 

 

 

n) generarea formularului procesului-

verbal de predare spre exploatare;

 

 

- Persoana autorizata pentru exploatare

- numar arbori din APV

- delimitare parchet

- schi.a parchet

- delimitare platforma primara

- semin.i. utilizabil

- suprafa.a ocupata de semin.i.ul utilizabil

 

 

 

 

o) înregistrarea proceselor-verbale de

controlul al exploatarii cu evidentierea

prejudiciilor constatate; înregistrarea

proceselor-verbale de constatare a

calamita.ilor;

 

 

- Persoana autorizata pentru exploatare

- Stadiul exploatarii

- arbori prejudicia.i (specie, numar, volum)

- respectarea regulilor de exploatare

- Data începerii manifestarii factorului de calamitate

- Data încetarii manifestarii factorului de calamitate

 

 

 

 

p) înregistrarea actelor de constatare

încheiate la expirarea termenelor din

autoriza.ia de exploatare;

 

 

- Numar

- Data

- constatari privind respectarea regulilor de exploatare

 

 

 

 

q) generarea proceselor-verbale de

reprimire partiale/finale cu evidentierea

stocurilor;

 

 

- Numar

- Data

- constatari privind respectarea regulilor de exploatare

 

 

 

 

 

 

 

 

r) înregistrarea proceselor-verbale de

confiscare a materialelor lemnoase;

 

 

- Numar

- Data

- Categoria materialului lemnos confiscat (specia, sortiment, volum,

valoare)

 

 

 

 

s) personalizarea aplicatiei SUMAL;

 

 

- User name

- Parola

 

 

 

 

t) generarea de rapoarte la nivel de

ocol silvic/administrator de paduri sau

structurile de rang superior

 

 

- APV

- Borderou

- lista specii

- volume pe specii/sortimente

- partizi în exploatare

- avize transport emise

- volumul/specii transportat din achizi.ie/transbordare

- volumul/specii transportat din confiscare

- volumul/specii transportat din alte situa.ii

 

 

Aplicatia SUMAL Agent —

Registrul electronic

 

 

 

 

 

 

 

a) generarea proceselor-verbale de

sortare a materialelor lemnoase depozitate

prin înregistrarea cantita.ilor si

sortimentelor supuse sortarii si a cantita.ilor

si sortimentelor rezultate;

 

 

- depozit

- categoria de material lemnos rezultata prin sortare (specia,

sortimentul)

- volumul categoriei rezultat prin sortare

 

 

 

 

b) generarea proceselor-verbale de

debitare a materialelor lemnoase prin

înregistrarea cantitatilor si sortimentelor

supuse debitarii si a cantitatilor si

sortimentelor rezultate;

 

 

- depozit

- utilaj

- specia

- sortimentul intrat în debitare

- volum intrat în debitare

- categoria de material lemnos rezultata prin debitare

- volumul rezultat prin debitare

 

 

 

 

c) generarea proceselor-verbale de

transformare a materialelor lemnoase prin

alte metode decât debitarea .i înregistrarea

cantitatilor si sortimentelor supuse

transformarii si a cantitatilor si

sortimentelor rezultate;

 

 

- Depozit

- utilaj

- specii

- sortiment

- volum rezultat pe specie si sortiment

 

 

 

 

d) generarea proceselor-verbale de

consum prin înregistrarea cantitatilor si

sortimentelor supuse consumului intern;

 

 

- Numar proces-verbal

- Data proces-verbal

- depozit

- specia din care face parte sortimentul consumat

- volumul consumat

 

 

 

 

e) înregistrarea iesirilor de materiale

lemnoase din depozite;

 

 

- seria documentului de înso.ire a transportului

- numarul documentului de înso.ire a transportului

- depozit

- specie

- cantitate

 

 

 

 

f) înregistrarea iesirilor de lemn si

produse din lemn, care nu fac parte din

 

 

- specie

- sortiment

 

 

 

 

 

 

categoria materialelor lemnoase, rezultate în

urma procesarii;

 

 

- volum

 

 

 

 

g) generarea de rapoarte de productie.

 

 

cele existente

 

Aplicatia SUMAL Wood-Tracking

 

 

 

Date- ”DESTINATAR”;.

 

-Nume

 

-Prenume

 

-CNP

 

-Adresa

 

-CUI

 

- ”PUNCT DE DESCARCARE”:

 

-jude. (select din lista),

 

-localitate (select din lista),

 

-strada,

 

-numar imobil;

 

- -”DISTAN.A DE TRANSPORT

 

- „KM la bord” de la momentul încarcarii.

 

-Nume .ofer .i CNP si istoric pe .ofer.

 

-restric.iilor referitoare la:

 

-specii transportat de la locul recoltarii;

-Volumul/specii transportat de la depozit (inclusiv SUMAL

Agent);

-Volumul/specii transportat din Achizi.ie/Transbordare;

-Volumul/specii transportat din Confiscare;

-Volumul/specii transportat din Alte situa.ii;

- Tip transport: implicit auto (1 sau 2 remorci)/ la alegere

container sau vagon

 

 

 

 

-Numar de înmatriculare + Poza la fiecare remorca

 

 

 

a) înregistrarea si confirmarea

provenientei materialelor lemnoase

transportate;

 

 

 

 

b) înregistrarea avizului de însotire;

 

 

 

 

c) înregistrarea destinatarului;

 

 

 

 

d) înregistrarea locului de descarcare;

 

 

 

 

e) înregistrarea datelor de identificare

ale mijlocului de transport;

 

 

 

 

f) înregistrarea volumelor transportate

pe specii si sortimente în cazul cubajului

tehnic;

 

 

 

 

g) completarea specifica.iei în cazul

stabilirii volumului prin inventarierea piesa

cu piesa;

 

 

 

 

h) generarea codului unic online sau a

codului offline dupa caz;

 

 

 

 

i) înregistrarea momentului începerii

transportului, a timpului în care se

efectueaza transportul si a momentului

finalizarii transportului;

 

 

 

 

j) înregistrarea traseului parcurs de

mijlocul de transport de la locul începerii

transportului materialelor lemnoase pâna la

locul de descarcare;

 

 

 

 

k) confirmarea descarcarii materialului

lemnos;

 

 

 

 

l) generarea avizului de însotire a

materialelor lemnoase în format PDF.

 

 

 

 

 

 

Aplicatia SUMAL Acord

 

 

 

 

 

 

 

a) emiterea/suspendarea/acordurilor de

distribuire si utilizare a documentelor cu

regim special;

 

 

-numar acord

 

-stare acord

 

-Garda Forestiera

 

-persoana juridica beneficiara a acordului

 

-denumire

 

-data înfiin.are

 

-obiect de activitate

 

-CUI

 

-adresa

 

 

 

b) generarea seriei si numarului pentru

registrele electronice;

 

 

- username

- parola

- acord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) înregistrarea documentelor cu regim

special eliberate profesioni.tilor.

 

 

- Denumire

- CUI

- Data

- nr exemplare pe tipuri de documente

 

 

Aplicatia SUMAL IWood-

Tracking

 

 

 

-Datele amenajistice (ocol/proprietar, UP, ua)

 

-Numele administratorului/prestatorului de servicii (RNP/ocol de

regim)/fara administrator

 

-Coordonatele GPS cel pu.in ale unui punct din parchet

 

-Tipul de lucrare executata: raritura, cura.iri sau exploatare produse

principale

 

-Tratamentul silvic (cu un link catre un mesaj tip pop-up care explica pe

scurt în ce consta tratamentul)

 

-Suprafa.a parchetului (ha)

 

-Data de început .i data de final a autoriza.iei de exploatare

 

-Status-ul curent (exploatare autorizata / încheiata / suspendata)

 

 

 

 

 

a) verificarea datelor culese din teren

la întocmirea amenajamentelor;

 

 

 

 

b) verificarea APV;

 

 

 

 

c) verificarea parchetelor de

exploatare;

 

 

 

 

d) verificarea transporturilor de

materiale lemnoase;

 

 

 

 

e) verificarea datelor de interes public

referitoare la provenienta materialelor

lemnoase recoltate/transportate;

 

 

 

 

f) introducerea datelor disponibile din

DVI, respectiv: nume destinatar, numar

EORI, numarul declaratiei vamale —

MRN—, elementele referitoare la

materialele lemnoase, respectiv specia si

volumul.

 

 

Aplicatia SUMAL Contraventii

 

 

 

 

 

 

 

a) înregistrarea proceselor-verbale de

constatare a contraventiilor silvice,

respectiv a actelor de constatare a

faptelor care constituie infractiuni

silvice;

 

 

- Seria

- Numarul procesului-verbal de constatare a contraven.iei

- data si locul întocmirii procesului-verbal

- Contraven.ia constatata

- Sanc.iunile aplicate

- datele de identificare ale contravenientului reglementate prin lege

- agent constatator .i datele de identificare ale acestuia

- modul în care se aduce la cuno.tin.a procesul-verbal

- angajamentul de plata al contravenientului

- numarul actului de constatare al faptei prevazute ca infrac.iune

- persoana care a facut constatarea

- fapta constatata

- Parchetul sesizat

- Masuri luate de persoana care a facut constatarea

 

 

 

 

b) modul de solutionare a proceselor-

verbale de constatare a contraventiilor

silvice, respectiv a actelor de

constatare a faptelor care constituie

infractiuni silvice;

 

 

- nr PV

- data de înregistrare

- institutia la care s-a transmis

- confirmarea preluarii în debit

 

 

 

 

c) generarea de rapoarte referitoare la

contraven.iile silvice/infrac.iunile

silvice înregistrate în sistem;

 

 

-lista PV de constatare a contraventiilor

 

 

 

d) generarea de rapoarte referitoare la

punctele de penalizare.

 

 

Tipurile de rapoarte utilizate

 

 

 

 

 

 

 

Aplicatia SUMAL Rapoarte

 

 

 

 

 

 

 

a) generarea de rapoarte

privind aplicarea

amenajamentelor;

 

 

Tipurile de rapoarte utilizate

 

 

 

 

 

b) generarea de rapoarte

privind exploatarea masei

lemnoase;

 

 

 

 

c) generarea de rapoarte

privind transportul materialelor

lemnoase;

 

 

 

 

d) generarea de rapoarte

privind materialele lemnoase si

produsele rezultate din prelucrarea

acestora;

 

 

 

 

e) generarea de rapoarte

privind importurile si exporturile

de materiale lemnoase.

 

 

Aplicatia SUMAL Admin

 

 

 

utilizare numai la nivel de MMAP

 

Aplicatia SUMAL Inspectorul

Padurii

 

 

 

Informa.iile puse la dispozi.ie rezulta din prelucrarea informa.iilor din

aplica.iile anterioare.

 

 

 

Principalele layere definite:

 

-alarme forestiere

 

-avize transport/data/ora

 

-acte de punere în valoare autorizate/neautorizate

 

-arii protejate

 

-protec.ie integrala

 

-paduri PINMATRA

 

-open street Maps

 

-satelit Sentinel/RADAR

 

-Google Maps Hibrid

 

-Google Maps Teren

 

Interfa.a Grafica SUMAL - portal

web

 

 

 

 

 

Vizualizarea datelor spatiale, inclusiv, dar

fara a se limita la amenajamente silvice,

puncte de încarcare materiale lemnoase,

APV-uri, puncte de descarcare materiale

lemnoase, procesari satelitare si pentru a

genera alerte, în cazul în care detecteaza

exploatari forestiere neînregistrate în

sistem. Interfata Grafica SUMAL are o

componenta numita inspectorulpadurii.ro,

care furnizeaza populatiei informatii care nu

au caracter confiden.ial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2.

 

Drepturile de acces la aplica.iile SUMAL în perioada de testare

 

 

 

Reglementarea func.iei

conform HG 1004/2016

 

Persoana utilizatorului care are obligatia de a utiliza

aplica.ia în scopul crearii bazei de date

 

Dreptul de a utiliza

aplica.ia prin

interogare în scop

admnistrativ de catre

utilizator

 

Dreptul de a utiliza aplica.ia prin

interogare în scopul controlului de

autoritate

 

Art. 4. — (1) Utilizarea

SUMAL Amenajament este

obligatorie pentru unitatile

specializate atestate pentru

lucrari de amenajare a padurilor

în vederea prelucrarii

informatiilor necesare

elaborarii amenajamentelor

silvice si a crearii bazei de date

specifice.

 

- Personalul desemnat sa culeaga datele din teren

necesare elaborarii amenajamentelor silvice;

 

- Seful de proiect pentru introducerea proceselor verbale

ale Conferintelor I si II si a procesului verbal de

receptie, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultura

.i a ordinului de aprobare;

 

- persoana desemnata sa introduca baza de date finala

pentru suprafetelor amenajate si a hartilor aferente în

format GIS.

 

- seful de proiect

 

- organe de specialitate

(CTE)

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

 

 

(2) Utilizarea SUMAL

Ocol este obligatorie pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) administratorii de

paduri/ocoalele

silvice/structurile de

administrare de rang

superior/bazele experimentale;

 

 

- Seful de ocol pentru: declararea dispozitivelor de

marcat aflate în dotare, emiterea delegatiei de folosire a

dispozitivului de marcat , generarea autorizatiilor de

exploatare, verificare, aprobare, modificare, anulare,

casare APV, emitere, prelungire, suspendare, modificare

si retragere autorizatie de exploatare, înregistrarea

proceselor verbale constatare a situa.iilor de for.a

majora, înregistrarea actelor de constatare încheiate la

expirarea termenelor din autoriza.ia de exploatare,

generarea de rapoarte la nivel de ocol

silvic/administrator de paduri sau structurile de rang

superior;

 

- persoana desemnata sa introduca fisele de proprietate;

 

- persoana desemnata sa introduca datele referitoare la

terenurile din afara fondului forestier national acoperite

cu vegetatie forestiera;

 

- persoana desemnata sa introduca si sa actualizeze

listele cu partenerii, persoane fizice si juridice;

 

- persoana desemnata pentru a efectua punerea în

valoare, generarea carnetelor de inventariere si a fiselor

de evidenta a înaltimilor masurate, generarea rapoartelor

de utilizarea dispozitivelor de marcat;

 

- persoana desemnata sa execute calculul si generarea

actelor de punere în valoare;

 

- persoana desemnata sa verifice APV;

 

- persoana desemnata sa efectueze predarea spre

exploatare;

 

- persoana desemnata sa efectueze controlul de

exploatare cu eviden.ierea prejudiciilor constatate;

 

- persoana desemnata sa efectueze reprimirea,

par.iala/finala cu eviden.ierea stocurilor;

 

- persoana desemnata sa efectueze înregistrarea

proceselor verbale de confiscare a materialelor

lemnoase;

 

- Seful de ocol;

 

- persoana desemnata

din cadrul

administratorilor de

paduri/ocoalele

silvice/structurile de

administrare de rang

superior/bazele

experimentale

 

 

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

 

 

b) autoritatea publica

 

 

- persoana desemnata sa efectueze personalizarea

 

Persoana împuternicita

 

 

 

 

 

 

 

centrala care raspunde de

silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura.

 

 

aplica.iei SUMAL;

 

- persoana desemnata sa efectueze controlul de

exploatare cu evidentierea prejudiciilor constatate,

 

de catre conducatorul

autorita.ii publice

centrale care raspunde

de

silvicultura/structurilor

teritoriale de specialitate

ale autoritatii publice

centrale care raspunde

de silvicultura

 

(3) Utilizarea SUMAL

Agent — Registrul electronic

este obligatorie pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) operatorii economici

care depoziteaza, prelucreaza,

sorteaza, comercializeaza

materiale lemnoase;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea intrarilor, recep.ia cantitativa .i

dimensionala a materialelor lemnoase, intrate în depozite

/ depozite temporare;

 

- generarea proceselor verbale de sortare a materialelor

lemnoase depozitate prin înregistrarea cantita.ilor .i

sortimentelor supuse sortarii .i a cantita.ilor .i

sortimentelor rezultate;

 

- generarea proceselor verbale de debitare a materialelor

lemnoase prin înregistrarea cantita.ilor .i sortimentelor

supuse debitarii .i a cantita.ilor .i sortimentelor rezultate;

 

- generarea proceselor verbale de transformare a

materialelor lemnoase prin înregistrarea cantita.ilor .i

sortimentelor supuse transformarii .i a cantita.ilor .i

sortimentelor rezultate;

 

- generarea proceselor verbale de consum prin

înregistrarea cantita.ilor .i sortimentelor supuse

consumului intern;

 

- înregistrarea ie.irilor de materiale lemnoase din

depozite;

 

- înregistrarea ie.irilor de lemn .i produse din lemn, care

nu fac parte din categoria materialelor lemnoase,

rezultate în urma procesarii;

 

- generarea de rapoarte de produc.ie;

 

Persoana împuternicita

de catre operatorul

economic

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

b) operatorii economici

detinatori de depozite si

depozite temporare;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea intrarilor, recep.ia cantitativa .i

dimensionala a materialelor lemnoase, intrate în depozite

/ depozite temporare;

 

- înregistrarea ie.irilor de materiale lemnoase din

depozite;

 

Persoana împuternicita

de catre operatorul

economic

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

c) administratia pietelor,

târgurilor, oboarelor, a burselor

de marfuri

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea intrarilor, recep.ia cantitativa .i

dimensionala a materialelor lemnoase, intrate în depozite

/ depozite temporare;

 

- înregistrarea ie.irilor de materiale lemnoase din

depozite;

 

Persoana împuternicita

de catre administratia

pietelor, târgurilor,

oboarelor, a burselor de

marfuri

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

 

 

 

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

d) operatorii economici

care obtin, detin, transporta si

comercializeaza lemn si

produse din lemn, altele decât

materialele lemnoase;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea ie.irilor de lemn .i produse din lemn, care

nu fac parte din categoria materialelor lemnoase,

rezultate în urma procesarii;

 

- generarea proceselor verbale de consum prin

înregistrarea cantita.ilor .i sortimentelor supuse

consumului intern;

 

Persoana împuternicita

de catre operatorul

economic

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române;

 

- personalul împuternicit al GNM .i al

structurilor teritoriale ale acestuia

 

e) ocoalele silvice care

depoziteaza, prelucreaza,

sorteaza, comercializeaza

materiale lemnoase;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea intrarilor, recep.ia cantitativa .i

dimensionala a materialelor lemnoase, intrate în depozite

/ depozite temporare;

 

- generarea proceselor verbale de sortare a materialelor

lemnoase depozitate prin înregistrarea cantita.ilor .i

sortimentelor supuse sortarii .i a cantita.ilor .i

sortimentelor rezultate;

 

- generarea proceselor verbale de debitare a materialelor

lemnoase prin înregistrarea cantita.ilor .i sortimentelor

supuse debitarii .i a cantita.ilor .i sortimentelor rezultate;

 

- generarea proceselor verbale de transformare a

materialelor lemnoase prin înregistrarea cantita.ilor .i

sortimentelor supuse transformarii .i a cantita.ilor .i

sortimentelor rezultate;

 

- generarea proceselor verbale de consum prin

înregistrarea cantita.ilor .i sortimentelor supuse

consumului intern;

 

- înregistrarea ie.irilor de materiale lemnoase din

depozite;

 

- înregistrarea ie.irilor de lemn .i produse din lemn, care

nu fac parte din categoria materialelor lemnoase,

rezultate în urma procesarii;

 

- generarea de rapoarte de produc.ie;

 

Persoana împuternicita

de catre seful de ocol

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

f) ocoalele silvice care

detin depozite temporare.

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea intrarilor, recep.ia cantitativa .i

dimensionala a materialelor lemnoase, intrate în depozite

/ depozite temporare;

 

- înregistrarea ie.irilor de materiale lemnoase din

depozite;

 

Persoana împuternicita

de catre seful de ocol

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

 

 

 

 

 

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

(4) Utilizarea SUMAL

Wood-Tracking este

obligatorie pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) operatorii economici,

care cumpara masa lemnoasa

pe picior, în vederea expedierii

materialelor lemnoase de la

locul de recoltare;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea .i confirmarea provenien.ei materialelor

lemnoase transportate;

 

- înregistrarea avizului de înso.ire;

 

(iii) - înregistrarea destinatarului;

 

(iv) - înregistrarea locului de descarcare;

 

(v) - înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de

transport;

 

(vi) - înregistrarea volumelor transportate pe specii .i

sortimente în cazul cubajului tehnic;

 

(vii) - completarea specifica.iei în cazul stabilirii volumului

prin inventarierea piesa cu piesa;

 

- generarea codului unic online sau a codului offline

dupa caz;

 

(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a

timpului în care se efectueaza transportul .i momentul

finalizarii transportului;

 

(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport

de la locul începerii transportului materialelor lemnoase

pâna la locul de descarcare;

 

(xi) - confirmarea descarcarii materialului lemnos;

 

- generarea avizului de înso.ire a materialelor lemnoase

în format PDF

 

Persoana împuternicita

de catre operatorul

economic

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

b) operatorii economici

care emit avize de însotire

pentru materialele lemnoase

expediate din depozite;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea .i confirmarea provenien.ei materialelor

lemnoase transportate;

 

- înregistrarea avizului de înso.ire;

 

(iii) - înregistrarea destinatarului;

 

(iv) - înregistrarea locului de descarcare;

 

(v) - înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de

transport;

 

(vi) - înregistrarea volumelor transportate pe specii .i

sortimente în cazul cubajului tehnic;

 

(vii) - completarea specifica.iei în cazul stabilirii volumului

prin inventarierea piesa cu piesa;

 

- generarea codului unic online;

 

(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a

timpului în care se efectueaza transportul .i momentul

finalizarii transportului;

 

(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport

de la locul începerii transportului materialelor lemnoase

pâna la locul de descarcare;

 

(xi) - confirmarea descarcarii materialului lemnos;

 

- generarea avizului de înso.ire a materialelor lemnoase

în format PDF

 

Persoana împuternicita

de catre operatorul

economic

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

c) operatorii economici

care emit avize de însotire

pentru materialele lemnoase

expediate din depozite

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea .i confirmarea provenien.ei materialelor

lemnoase transportate;

 

- înregistrarea avizului de înso.ire;

 

Persoana împuternicita

de catre operatorul

economic

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

 

 

 

 

 

temporare;

 

 

(iii) - înregistrarea destinatarului;

 

(iv) - înregistrarea locului de descarcare;

 

(v) - înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de

transport;

 

(vi) - înregistrarea volumelor transportate pe specii .i

sortimente în cazul cubajului tehnic;

 

(vii) - completarea specifica.iei în cazul stabilirii volumului

prin inventarierea piesa cu piesa;

 

- generarea codului unic online;

 

(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a

timpului în care se efectueaza transportul .i momentul

finalizarii transportului;

 

(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport

de la locul începerii transportului materialelor lemnoase

pâna la locul de descarcare;

 

(xi) - confirmarea descarcarii materialului lemnos;

 

- generarea avizului de înso.ire a materialelor lemnoase

în format PDF

 

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

d) administratia pietelor,

târgurilor, oboarelor, a burselor

de marfuri si altele asemenea

autorizate, numai pentru

materialele lemnoase

comercializate în incinta

acestora si pentru cele ramase

necomercializate în incinta si

care urmeaza a fi transportate

spre o alta destinatie;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

înregistrarea .i confirmarea provenien.ei materialelor

lemnoase transportate;

 

înregistrarea avizului de înso.ire;

 

- înregistrarea destinatarului;

 

- înregistrarea locului de descarcare;

 

- înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de

transport;

 

- înregistrarea volumelor transportate pe specii .i

sortimente în cazul cubajului tehnic;

 

- completarea specifica.iei în cazul stabilirii volumului

prin inventarierea piesa cu piesa;

 

generarea codului unic online;

 

- generarea avizului de înso.ire a materialelor lemnoase

în format PDF

 

Persoana împuternicita

de catre administratia

pietelor, târgurilor,

oboarelor, a burselor de

marfuri si altele

asemenea autorizate

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

e) administratorii de fond

forestier/ocoalele

silvice/structurile de rang

superior;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea .i confirmarea provenien.ei materialelor

lemnoase transportate;

 

- înregistrarea avizului de înso.ire;

 

- înregistrarea destinatarului;

 

- înregistrarea locului de descarcare;

 

- înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de

transport;

 

- înregistrarea volumelor transportate pe specii .i

sortimente în cazul cubajului tehnic;

 

- completarea specifica.iei în cazul stabilirii volumului

prin inventarierea piesa cu piesa;

 

- generarea codului unic online sau a codului offline

dupa caz;

 

- înregistrarea momentului începerii transportului, a

timpului în care se efectueaza transportul .i momentul

finalizarii transportului;

 

- înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport

de la locul începerii transportului materialelor lemnoase

pâna la locul de descarcare;

 

- confirmarea descarcarii materialului lemnos;

 

- generarea avizului de înso.ire a materialelor lemnoase

 

Persoana împuternicita

de catre administratorii

de fond

forestier/ocoalele

silvice/structurile de

rang superior

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

 

 

 

 

în format PDF

 

f) transportatorii de

materiale lemnoase;

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a

timpului în care se efectueaza transportul .i momentul

finalizarii transportului;

 

- generarea codului unic online;

 

(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport

de la locul începerii transportului materialelor lemnoase

pâna la locul de descarcare;

 

(xi) - confirmarea descarcarii materialului lemnos;

 

Persoana împuternicita

de catre transportator

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

g) importatorii/exportatorii

de materiale lemnoasa.

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea .i confirmarea provenien.ei materialelor

lemnoase transportate;

 

- înregistrarea avizului de înso.ire;

 

(iii) - înregistrarea destinatarului;

 

(iv) - înregistrarea locului de descarcare;

 

(v) - înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de

transport;

 

(vi) - înregistrarea volumelor transportate pe specii .i

sortimente în cazul cubajului tehnic;

 

(vii) - completarea specifica.iei în cazul stabilirii volumului

prin inventarierea piesa cu piesa;

 

- generarea codului unic online;

 

(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a

timpului în care se efectueaza transportul .i momentul

finalizarii transportului;

 

(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport

de la locul începerii transportului materialelor lemnoase

pâna la locul de descarcare;

 

(xi) - confirmarea descarcarii materialului lemnos;

 

- generarea avizului de înso.ire a materialelor lemnoase

în format PDF

 

Persoana împuternicita

de catre

importatorii/exportatorii

de materiale lemnoasa

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei de Frontiera Române, special

abilitati;

 

- ofiteri si subofiteri din cadrul

Jandarmeriei Române, special abilitati.

 

(5) Utilizarea SUMAL

Acord este obligatorie pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) structurile teritoriale ale

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura; ’

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- emiterea/ suspendarea/acordurilor de distribuire .i

utilizare a documentelor cu regim special;

 

- generarea seriei .i numarului pentru registrele

electronice;

 

- înregistrarea documentelor cu regim special eliberate

profesioni.tilor

 

Persoana împuternicita

de catre conducerea

structurilor teritoriale

ale autoritatii publice

centrale care raspunde

de silvicultura

 

 

 

b) Compania Nationala

„Imprimeria Nationala’ — S.A.

si distribuitorii autorizati ai

acesteia. '

 

 

Persoana împuternicita pentru:

 

- înregistrarea documentelor cu regim special eliberate

profesioni.tilor

 

Persoana împuternicita

de catre Compania

Nationala „Imprimeria

Nationala’ — S.A.

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

(6) Utilizarea SUMAL

IWood-Tracking este

obligatorie pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) unitatile centrale si

 

 

Persoana împuternicita din cadrul unitatilor centrale si

 

Persoana împuternicita

 

 

 

 

 

 

 

teritoriale ale entitatilor cu

atributii de control în domeniul

silvic în functie de

competentele stabilite în Legea

nr. 171/2010 privind stabilirea

si sanctionarea contraventiilor

silvice, cu modificarile si

completarile ulterioare;

populatia are drept de

vizualizare a' unor informatii

folosind versiunea Inspectorul

Padurii;

 

 

teritoriale ale entitatilor cu atributii de control, pentru:

 

- verificarea datelor culese din teren la întocmirea

amenajamentelor;

 

- verificarea APV

 

- verificarea parchetelor de exploatare;

 

- verificarea transporturilor de materiale lemnoase;

 

- verificarea datelor de interes public referitoare la

provenien.a materialelor lemnoase recoltate/

transportate;

 

din cadrul unitatilor

centrale si teritoriale ale

entitatilor cu atributii de

control

 

b) birourile vamale.

 

 

Persoana împuternicita pentru

 

- introducerea datelor din DVI, respectiv: nume

destinatar, numar EORI, numarul declara.iei vamale

(MRN), elementele referitoare la materialele lemnoase,

respectiv specia .i volumul

 

Persoana împuternicita

din cadrul autoritatii

vamale

 

 

 

(7) Utilizarea SUMAL

Contraventii este obligatorie

pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) unitatile centrale si

teritoriale ale entitatilor cu

atributii de control în domeniul

silvic în functie de

competentele stabilite de lege;

 

 

Personalul care are calitate de agent constatator, pentru

înregistrarea proceselor verbale de constatare a

contraven.iilor silvice, respectiv a actelor de constatare a

faptelor care constituie infrac.iuni silvice;

 

Personalul desemnat, pentru:

 

- Modul de solu.ionarea proceselor verbale de

constatare a contraven.iilor silvice, respectiv a actelor de

constatare a faptelor care constituie infrac.iuni silvice;

 

- Generarea de rapoarte referitoare la contraven.iile

silvice/infrac.iunile silvice înregistrate în sistem;

 

- Generarea de rapoarte referitoare la punctele de -

penalizare

 

Conducatorii

institutiilor din care fac

parte agen.ii

constatatori.

 

Personalul care are

calitate de agent

constatator.

 

 

 

b) organizatorii

licitatiilor/negocierilor de masa

lemnoasa.

 

 

Personalul împuternicit, pentru:

 

- Generarea de rapoarte referitoare la contraven.iile

silvice/infrac.iunile silvice înregistrate în sistem;

 

- Generarea de rapoarte referitoare la punctele de -

penalizare

 

Persoana împuternicita

 

- personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

- ofiteri si agenti de politie din cadrul

Politiei Române, special abilitati;

 

(8) Utilizarea SUMAL

Admin este obligatorie pentru

autoritatea publica centrala care

raspunde de silvicultura si

structurile teritoriale din

subordinea acesteia, pentru

crearea grupurilor de utilizatori,

acordarea drepturilor de acces

diferentiat si a rolurilor pentru

utilizatori, precum si pentru

modificarea datelor introduse

eronat în aplicatiile SUMAL.

 

 

Personalul împuternicit din cadrul autoritatii publice

centrale care raspunde de silvicultura, pentru:

 

crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de

acces diferen.iat .i a rolurilor pentru utilizatori, precum

.i pentru modificarea datelor introduse eronat în

sistemul SUMAL

 

Persoana împuternicita

sa administreze sistemul

informatic SUMAL

 

 

 

(9) Aplicatia SUMAL

Inspectorul Padurii este

 

 

Populatia pentru verificarea datelor fara caracter

confiden.ial, de catre popula.ie, referitoare la

 

Populatia

 

-

 

 

 

 

 

destinata populatiei.

 

 

exploatarile forestiere .i transporturile de materiale

lemnoase

 

(10) Interfata Grafica

SUMAL — portal web — este

folosita de toti utilizatorii

SUMAL; pentru a vizualiza

date spatiale. Interfata Grafica

SUMAL — portal web — va

furniza si populatiei acele

informatii care nu au caracter

confidential printr-o interfata

numita inspectomlpadurii.ro.

 

 

Utilizatori SUMAL, pentru vizualizarea datelor spa.iale,

inclusiv, dar fara a se limita, la amenajamente silvice,

puncte de încarcare materiale lemnoase, APV - uri,

puncte de descarcare materiale lemnoase, procesari

satelitare .i pentru a genera alerte, în cazul în care

detecteaza exploatari forestiere neînregistrate în sistem

 

Populatia, pentru informa.ii care nu au caracter

confiden.ial

 

- Utilizatori SUMAL

 

- Populatia

 

 

 

(11) SUMAL Rapoarte

este utilizata pentru

centralizarea si analiza datelor

existente în baza de date.

 

 

Personalul împuternicit pentru:

 

- generarea de rapoarte privind aplicarea

amenajamentelor;

 

- generarea de rapoarte privind exploatarea masei

lemnoase;

 

- generarea de rapoarte privind transportul materialelor

lemnoase;

 

- generarea de rapoarte privind materialele lemnoase .i

produsele rezultate din prelucrarea acestora;

 

- generarea de rapoarte privind importurile .i exporturile

de materiale lemnoase;

 

Personalul împuternicit

din cadrul autoritatii

publice centrale care

raspunde de

silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate

ale autoritatii publice

centrale care raspunde

de silvicultura;

 

 

 

Personalul împuternicit din cadrul

autoritatii publice centrale care

raspunde de silvicultura/structurile

teritoriale de specialitate ale autoritatii

publice centrale care raspunde de

silvicultura;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 60 vizitatori online