Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Statutul Asociatiei Forestierilor din Romania

CAPITOLUL I

DENUMIREA SI SEDIUL PRINCIPAL

 

Art.1. În scopul susţinerii şi promovării intereselor agenţilor economici din industria de exploatare şi prelucrare primară a lemnului, reprezentanţii societăţilor interesate au hotărât în unanimitate la întrunirea din 14.04.1994, din Bucureşti, prin liber consimţământ, constituirea Asociaţiei Forestierilor din România, denumită în continuare ASFOR, în baza Legii nr. 21/1924.

Art.2. In conformitate cu hotărârea membrilor fondatori, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, a emis Sentinţa Civilă. nr. 48/08.06.1994, prin care s-a acordat personalitate juridică Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR.

Art.3. Statutul asociaţiei, adoptat de adunarea constitutivă în data de 14.04.1994, a fost îmbunătăţit şi completat la adunările generale din 24.02.1994, 14.03.1997 şi 01.04.1999 şi reactualizat conform actelor normative în vigoare. Statutul a fost modificat şi completat conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, prin încheierea Judecătoriei sectorului 2 - Bucureşti, din data de 11.09.2000, în dosar nr. 109/PJ/2000, cu ultima modificare admisă de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti in şedinţa din 01.10.2003.

Prezentul Statut este în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, publicată în Monitorul Oficial nr. 322/10.05.2011

ASFOR în calitate de organizaţie patronală îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului, Regulamentului propriu, precum şi cu respectarea Legii nr. 62/2011, personalitatea juridică a acesteia fiind dobândită potrivit legii asociaţiilor şi fundaţiilor de la data înscrierii în registrul special prevăzut a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de admitere a cererii de înscriere.

Art. 4 Sediul asociaţiei este în Municipiul Bucureşti, şos. Pipera nr. 46 F, sectorul 2.

Art. 5 ASFOR nu desfăşoară activităţi cu caracter politic.

 

CAPITOLUL II

DURATA DE FUNCŢIONARE. CRITERIUL DE CONSTITUIRE

 

Art.6. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată, cu începere de la data hotărârii judecătoreşti definitive si irevocabile de admitere a cererii de înscriere.

Art.7. ASFOR este persoană juridică şi funcţionează ca organizaţie patronală, autonomă, neguvernamentală şi apolitică, a agenţilor economici din industria de exploatare şi prelucrare primară a lemnului.

 

CAPITOLUL III OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SCOPUL

 

Art.8. ASFOR reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor lor în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, în plan naţional şi internaţional, potrivit propriilor statute şi în acord cu prevederile prezentei legi.

Art.9. ASFOR promovează accesul egal, liber la resursa de masă lemnoasă şi combate concurenţa neloială, în condiţiile legii.

Art.10. ASFOR desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite şi tripartite de dialog social.

Art.11. ASFOR elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri.

Art.12. ASFOR promovează principiile responsabilităţii sociale.

Art.13. ASFOR asigură pentru membrii lor informarea, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale, precum şi al sănătăţii şi securităţii în muncă.

Art.14. ASFOR la cererea membrilor acestora, are dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi.

Art.15. ASFOR elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă.

Art.16. ASFOR elaborează strategii şi politici de dezvoltare economico - socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii.

Art.17. ASFOR înfiinţează şi administrează, în condiţiile legii, în interesul membrilor lor, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie.

Art.18. ASFOR este abilitată să asigure orice servicii cerute de membrii lor, în condiţiile legii.

Art.19. ASFOR acţionează ca interlocutor autorizat în relaţiile cu legislativul şi executivul, analizând şi exprimând punctul de vedere la proiectele de acte normative care privesc industria de exploatare şi prelucrare primară a lemnului şi activităţile conexe.

Art.20. ASFOR poate adresa autorităţilor publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal.

Art.21. ASFOR este consultat la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu UE.

Art.22. Asigură relaţia cu mass media şi participă activ în toate structurile şi la toate nivelurile dialogului social.

Art. 23 Asigură dialogul cu sindicatele la nivel de federaţii în vederea negocierii contractelor colective de nivel de sector şi a rezolvării conflictelor colective de muncă.

Art. 24 ASFOR în domeniul producţiei oferă informaţii privind: exploatarea şi valorificarea masei lemnoase;

a)      transportul lemnului brut şi al produselor de lemn;

b)      prelucrarea lemnului în diverse produse;

c)      pregătirea şi asigurarea resurselor de materii prime;

d)      exploatarea şi întreţinerea utilajelor, instalaţiilor şi maşinilor.

Art.25. ASFOR în domeniul comercializării:

a)      susţine interesele membrilor asociaţi, în faţa autorităţilor privind exporturile şi importurile;

b)      informează despre politica de comercializare a produselor forestiere pe piaţa internă şi externă;

c)      sprijină membrii asociaţiei pentru desfacerea produselor pe cele mai avantajoase pieţe;

d)      sprijină membrii asociaţiei pentru identificarea celor mai avantajoase surse de materii prime şi de materiale din ţara şi din pieţele externe;

e)      sprijină elaborarea studiilor de marketing prin instituţii specializate;

f)        organizează şi participă la acţiuni comerciale (târguri, expoziţii, reclame comerciale, publicitate, cataloage etc.);

g)      asigură pentru membrii săi informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă;

Art.26. ASFOR este abilitată să asigure orice alte servicii cerute de membrii săi, cu respectarea legii.

Art27. ASFOR în domeniul cooperării:

a)      stabileşte relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţara şi din străinătate;

b)      susţine schimburi comerciale şi acţiuni de cooperare cu firme din ţară şi din străinătate;

c)      sprijină investiţiile de capital autohton şi străin, cooperarea internaţională;

d)      se afiliază la organizaţiile naţionale şi internaţionale profesionale şi / sau patronale;

e)      sprijină participarea membrilor săi la reuniuni profesionale, în ţară şi în străinătate.

Art.28. ASFOR poate înfiinţa structuri organizatorice teritoriale proprii, care îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului. La cerere, structurile teritoriale pot dobândi personalitate juridica in condiţiile legii.

Art.29. în domeniul forţei de muncă, organizează cursuri de formare şi specializare a personalului, în ţară şi în străinătate la solicitarea membrilor asociaţiei.

Art.30. ASFOR acordă atestate profesionale agenţiilor economici cu obiect de activitatea exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului, ca urmare a aprobarii dosarelor de atestare avizate la nivelul sucursalelor.

Art.31. Obiectul de activitate al asociaţiei poate fi modificat sau completat prin hotărârea adunării generale, cu respectarea prevederilor legale.

Art.32. ASFOR ca organizaţie patronală are ca scop menţinerea procentului de reprezentativitate la nivel de sector de activitate prin cooptarea de membri patroni, cu excepţia angajaţilor din sectorul bugetar.

 

CAPITOLUL IV

DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

 

Art.33. ASFOR militează pentru ridicarea prestigiului şi pentru protecţia socială a si profesionala a membrilor săi, care pot fi:

A - membri asociaţi, persoane juridice care activează în industria de exploatare, transport şis prelucrare primară a lemnului, în comerţul intern şi exportul cu produse forestiere, în cercetare - proiectare, în învăţământul forestier sau în industriile adiacente, care recunosc statutul şi susţin activitatea asociaţiei.

B - membrii de onoare, persoane cu merite deosebite în domeniul economiei forestiere sau personalităţi marcante care pot contribui la realizarea obiectivelor şi scopul asociaţiei.

Art.34. ASFOR în condiţiile legii şi ale statutului poate să editeze şi să tipărească publicaţii proprii.

Art.35. Persoanele juridice participante la adunarea constitutivă sunt membrii fondatori.

Art.36. Numărul membrilor asociaţiei este nelimitat.

Art.37. Calitatea de membru al ASFOR se obţine în baza cererii de aderare, prin care se manifestă voinţa de a deveni membru al asociaţiei şi de a respecta statutul.

Art.38. Calitatea de membru al ASFOR se acordă şi se retrage prin hotărârea Consiliului director.

Art.39. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a)      să participe la adunările generale ale asociaţiei, cu drept de vot direct pentru adoptarea hotărârilor;

b)      să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere sau de specialitate ale asociaţiei;

c)    să fie protejaţi împotriva concurenţei neloiale interne şi externe, în special pe linie comercială, ca şi împotriva abuzurilor administrative şi sindicale;

d)      să participe la manifestările organizate de asociaţie, în ţară şi în străinătate;

e)      să fie sprijiniţi pentru obţinerea atestării profesionale în domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului;

f)      să beneficieze de informaţiile de interes general de care dispune asociaţia, referitoare la problemele tehnice, tehnologice, comerciale, financiar-bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, manageriale, sociale etc;

g)      să primească publicaţiile asociaţiei şi să publice în acestea articole, comunicări, anunţuri publicitare;

Art.40. Membrii onorifici pot participa la adunări generale, putând exprima la cerere un vot consultativ. Membrii onorifici nu pot fi aleşi în conducerea asociaţiei.

Art.41. Obligaţiile membrilor asociaţiei:

a)      să respecte prevederile statutului, hotărârile adunării generale şi ale Consiliului director;

b)      să respecte normele de etică profesională în activitatea economică şi în relaţiile cu ceilalţi membri;

c)      să promoveze obiectivele asociaţiei şi să participe la acţiunile organizate de acesta;

d)      să furnizeze asociaţiei informaţiile necesare pentru realizarea obiectivelor şi scopului statutare;

e)      să militeze pentru creşterea prestigiului asociaţiei şi a membrilor săi;

f)        să achite în termen cotizaţia de membru şi să susţină moral şi material asociaţia.

Art.42 Calitatea de membru ASFOR încetează:

a)      la cerere;

b)        neachitarea cotizaţiei timp de un an;

c)        nerespectarea obligaţiilor statutare, ca urmare a hotărârii Consiliului director.

 

CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE

 

Art. 43 Organele de conducere şi de administrare ale asociaţiei sunt:

-         Adunarea generală;

-         Consiliul director;

-         Preşedintele asociaţiei care este şi Preşedintele Consiliului director;

-         Biroul operativ de conducere;

-         Vicepreşedinţi;

-         Secretar general;

-         Comisia de cenzori.

Art.44.  Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protecţia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor, sub sancţiunea pedepselor prevăzute de lege.

Art.45 Pot fi alese în organele de conducere persoane care au capacitatea deplină de exerciţiu şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura

aceleia; de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

Art.46 Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea delegaţilor membrilor asociaţi, persoane fizice şi persoane juridice, reprezentaţi prin directori generali, directori, patroni, administratori sau împuterniciţi ai acestora. Fiecare sucursală are dreptul la un număr de delegaţi stabiliţi de Consiliul director pentru fiecare Adunare generala în funcţie de numărul de membri.

Lista membrilor delegaţi va fi înaintata ASFOR cu minim 3 zile înaintea Adunării generale.

Art.47. Pot fi numiţi delegaţi doar membrii ce au cotizaţia de membru plătită la zi.

Art.48. Competenţele Adunării generale:

a)      stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b)      alegerea şi revocarea preşedintelui asociaţiei şi a membrilor consiliului director;

c)      alegerea şi revocarea cenzorilor, la propunerea consiliului;

d)      modificarea actului constitutiv şi statutului asociaţiei;

e)      aprobarea raportului de activitate al Consiliului director, a raportului cenzorilor, a executării bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil, a programului anual de activitate al asociaţiei şi a bugetului de venituri şi cheltuieli propus de Consiliul director;

f)        aprobarea dizolvării şi lichidării asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

g)      orice alte atribuţii prevăzute de lege sau prevăzute în statutul asociaţiei.

Art.49. Adunarea generală se întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori este necesar şi are drept de control asupra activităţii Preşedintelui asociaţiei, Consiliului director, Secretarului general şi a cenzorilor.

Art.50. Convocarea adunării generale se face de către Preşedintele asociaţiei in baza hotararii Consiliullii Director sau la cererea motivata a jumatate plus unu din numărul sucursalelor, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii cu precizarea datei, orei, locului de desfăşurare şi a ordinii de zi.

Art.51 Delegaţii sucursalelor asociaţiei care nu pot fi prezenţi la Adunarea generală, pot delega o altă persoană din cadrul sucursalei asociaţiei căreia îi aparţine pentru reprezentare şi votare.

Art.52. Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi prin delegare, cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor delegaţi ai sucursalelor asociaţiei.

Art.53. în cazul în care la prima convocare nu s-a înregistrat prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor, Adunarea generala se va convoca de drept chiar în aceeaşi zi la o altă oră.

Art.54. Hotărârile adoptate de Adunarea generală, în limitele legii şi ale statului, sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei, chiar dacă nu au participat la adunare sau au votat împotrivă.

Art.55. Consiliul director asigură coordonarea activităţii asociaţiei şi executarea hotărârilor Adunării generale.

Art.56. Consiliul director este alcătuit din:

a)      Preşedintele asociaţiei, care este şi Preşedintele consiliului director;

b)      vicepreşedinţi;

c)      membri.

Preşedinţii sucursalelor sunt membrii de drept ai Consiliului director.

Art.57. Consiliul director este ales de Adunarea generală pentru un mandat de patru ani, cu drept ele 1 realegere.

Art.58.Numărul membrilor Consiliului director, din care a vicepreşedinţilor se stabileşte de către Adunarea generală.

Fiecare vicepreşedinte coordonează şi conduce activitatea câte unei comisii. Art.59. în prima şedinţă Consiliul director îşi desemnează vicepreşedinţii.

Art.60. În cazul în care Consiliul director se descompletează, locurile vacante se vor completa de către o altă persoană desemnată de societatea comercială care a desemnat şi persoana care a vacantat poziţia, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului întregului consiliu.

Societăţile comerciale ce au. desemnaţi reprezentanţi in ASFOR pot retrage oricând acestora calitate de reprezentant si o pot înlocui cu altă persoană. Funcţiile deţinute în cadrul ASFOR de către persoana înlocuită vor fi păstrate de noul reprezentant al societăţii.

Art. 61 Consiliul director se întruneşte o dată pe trimestru, sau ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de Preşedintele asociaţiei.

Art.62. Consiliul director este legal constituit în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri fi ia hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Art.63. Competenţele Consiliului director:

a)      coordonarea activităţii ASFOR între adunările generale;

b)      stabilirea sarcinilor membrilor Consiliului director şi a comisiilor de specialitate;

c)      aprobarea organigramei asociaţiei;

d)      stabileste membrii Comisiei de Atestare din partea ASFOR;

e)      afilierea şi asocierea la organizaţii similare, persoane juridice române sau străine;

f)        stabilirea, pentru fiecare an calendaristic, a taxei de înscriere în Asociaţie şi a cotizaţiilor lunare a membrilor asociaţi;

g)      urmărirea realizării strategiei generale stabilite de Adunarea generală;

h)    prezentarea către Adunarea generală, a raportului de activitate pentru perioada anterioară, a executării bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil, a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor, a proiectului programului de activitate a asociaţiei;

i)        numirea şi mandatarea comisiei pentru negocierea Contractului de muncă la nivel de sector;

j)        aprobarea şi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director;

k)      aprobarea primirii de noi membri în asociaţie şi retragerea calităţii de membru;

l)        aprobarea şi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului funcţional propriu;

m)    stabilirea indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţe a membrilor Consiliului director;

n)      stabilirea sumelor ce revin sucursalelor din cotizatiile membrilor acestora si din intocmirea dosarelor de atestare.

o)      stabilirea indemnizaţiei Preşedintelui asociaţiei;

p)      stabilirea indemnizaţiei cenzorilor;

r)       aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli;

s)       aprobarea schimbării sediului asociaţiei;

t)        aprobarea dobândirii de imobile;

u)      aprobarea contractării de credite;

v)      încheierea de acte juridice în numele asociaţiei;

w)    aprobarea reorganizării asociaţiei;

Art.64. ASFOR poate dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare, în vederea realizării scopului pentru care este înfiinţată.

Art.65. Bunurile mobile şi imobile aparţinând ASFOR pot fi folosite numai în interesul acesteia şi potrivit scopului pentru care s-a înfiinţat prin lege.

Art.66. Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este pierde acestă calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

Art.67. Demnitarii precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în structurile administraţiei publice pot face parte din Consiliul Director al ASFOR, dar nu pot ocupa funcţia de Preşedinte sau Vicepreşedinte.|

Art.68. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, să exercite atribuţiile prevăzute la art. 63 lit. t).

Art.69. în cadrul Consiliului director se constituie şi funcţionează Biroul Operativ de Conducere, format din --. Preşedintele asociaţiei şi vicepreşedinţi.

Biroul operativ se întruneşte din iniţiativa Preşedintelui, hotărârile luate urmând a fi validate în plenul Consiliului director.

Art.70. Preşedintele ASFOR este şi preşedintele Consiliului director şi este ales de Adunarea generală prin votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi, pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de realegere pentru încă un mandat. în toate situaţiile de paritate a votului, votul Preşedintelui este decisiv.

Art.71. Competenţele şi atribuţiile Preşedintelui asociaţiei:

a)      reprezintă asociaţia şi este împuternicit să o susţină şi să ia hotărâri în numele acesteia, pentru a duce la îndeplinire obiectivele statutare;

b)      convoacă şi prezidează Adunarea generală şi Consiliul Director şi propune ordinea de zi a acestora;

c)      asigură executarea hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului Director;

d)      întreprinde acţiunile necesare îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin statut;

e)      întocmeşte fisa postului secretarului general;

f)        propune modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei;

g)      încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor ASFOR;

h)      dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor ASFOR;

i)        aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;

j)        Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale vicepreşedinţilor ASFOR şi membrilor Consiliului Director;

k)      semnează contracte şi alte acte care angajează asociaţia, aprobă şi dispune efectuarea cheltuielilor de protocol, de reclamă, de publicitate şi altele, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli.

l)        poate delega o parte din competenţe, Secretarului general al asociaţiei;

m)    aprobă organizarea de concursuri, participarea la expoziţii, târguri, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţară şi în străinătate, a componenţei juriilor, a delegaţiilor şi a cuantumului cheltuielilor aferente;

n)      aprobă preţurile pentru prestaţiile şi publicaţiile asociaţiei;

o)      realizează acţiuni cu caracter deosebit prin angajarea de specialişti sau experţi cu convenţie civilă sau de colaborare.

Art.7.2. Secretarul general al asociaţiei este numit şi revocat de Consiliul director şi are următoarele atribuţii şi competenţe:

a)      participă la adunările Consiliului Director şi ale Biroului Operativ şi are un vot consultativ;

b)      asigură conducerea curentă a asociaţiei în raporturile dintre membrii acesteia, precum şi în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice;

c)      aduce la îndeplinire, cu respectarea dispoziţiilor legale şi ale prevederilor statutului, hotărârile Consiliului director;

d)      participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă pe Ramură;

e)      propune spre aprobare Preşedintelui statul de funcţiuni şi atribuţiile personalului din subordine;

f)        întocmeşte raportul trimestrial privind activitatea ASFOR şi îl supune aprobării Consiliului Director;

g)      asigură activităţile executive de editare a publicaţiilor şi a buletinului oficial, cât şi organizarea participării la târguri şi expoziţii;

h)      negociază şi propune Preşedintelui asociaţiei spre aprobare salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul ASFOR, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;

Art.73. Comisia de cenzori asigură controlul financiar intern.

Art.74. Controlul activităţii financiare proprii se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare, în principal din componenţa acesteia făcând parte membrii asociaţiei.

Art.75. Activitatea comisiei de cenzori se desfăşoară pe baza şi cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi funcţionează conform regulamentului propriu aprobat de Consiliul director.

Art.76.Cenzorii verifică gestiunea asociaţiei şi prezintă Adunării generale rapoarte cuprinzând constatări şi măsuri.

Art.77. Cenzorii pot participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot.

Art.78. Cenzorii îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală şi de Consiliul director, în limitele atribuţiilor prevăzute de lege pentru activitatea de cenzor.

Art.79. Membrii Consiliului director nu pot fi membrii ai Comisiei de cenzori.

Art.80. Personalul din aparatul executiv propriu al ASFOR asigură realizarea lucrărilor curente ale asociaţiei inclusiv secretariatul acesteia.

Art.81. Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul asociaţiei, răspund, potrivit legii, pentru prejuc aduse asociaţiei.

 

CAPITOLUL VI

PATRIMONIUL INIŢIAL, MĂRIMEA ŞI COMPUNEREA ACESTUIA

 

Art.82. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie a fiecărui an, primul exerciţii începând la data constituirii asociaţiei.

Art.83. ASFOR întocmeşte anual execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli bilanţul contabil şi ţine evidenţa activităţii economico — financiare în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art.84. ASFOR efectuează încasări şi plăţi în lei şi în valută, conform legislaţiei financiar - contabilă, prin casieria proprie şi prin conturile deschise la bancă.

Art.85. Activitatea economico - financiară a asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală.

 

CAPITOLUL VII SURSELE DE FINANŢARE

 

Art.86. Veniturile ASFOR provin din:

a)      taxele de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor, care se stabilesc de către Consiliul directoi pentru fiecare an, în funcţie de cifra anuală de afaceri ale membrilor şi domeniul specific de activitate. Cotizaţiile se achită cu anticipaţie pentru trimestrul următor. Unităţile de învăţământ şi membrii onorifici nu plătesc taxe de înscriere şi nici cotizaţii;

b)      prestările de servicii comandate de membrii ASFOR sau de către terţi;

c)      veniturile obţinute din vânzarea publicaţiilor proprii, în ţară şi în străinătate, inclusiv publicitatea în acestea;

d)      sponsorizări;

e)      organizarea de cursuri pentru formarea personalului, în ţară şi în străinătate;

f)        dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

g)      veniturile realizate din activităţi economice, dacă acestea au un caracter accesoriu şi sunt în legătură cu scopul principal al ASFOR;

h)      dividende rezultate din activităţi economice, în cazul în care ASFOR, va înfiinţa societăţi comerciale sub formele prevăzute în Legea nr. 31/1990 societăţilor comerciale republicată;

i)        alte contribuţii şi donaţii din ţară şi din străinătate;

j)        alte venituri prevăzute de lege;

k)      contribuţii pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă şi activităţii specifice;

l)       donaţii.

Art.87. Veniturile ASFOR sunt destinate realizării scopului pentru care a fost înfiinţat şi nu pot fi repartizate membrilor acestuia.

Art.88. Soldurile rezultate la încheierea activităţii bugetare se raportează în prevederile bugetului anului următor.

Art.89. ASFOR poate înfiinţa societăţile comerciale, ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi, se folosesc pentru realizarea scopului asociaţiei.

 

CAPITOLULVIII

PROCEDURA DE DIZOLVARE SI LICHIDARE

 

Art.90. ASFOR se dizolvă în următoarele situaţii:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătorească;

c) prin hotărârea Adunării generale.

Art.91. în cazurile de dizolvare prevăzute la art.80, lit. a) şi b) lichidatorii pot fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească, iar în cazul dizolvării prevăzută la lit. c), lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea generală sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

Art.92. în termen de 15 zile de la dizolvare, conducătorul patronatului sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să solicite instanţelor judecătoreşti competenţe să facă menţiunea dizolvării.

Art.93. După expirarea termenului de 15 zile orice persoană interesată poate solicita instanţei judecătoreşti competente operarea menţiunii prevăzute la art.82 din Codul de procedură civila.

Art.94. Asociaţia se poate dizolva prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

  1. când scopul sau activitatea acesteia a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;
  2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  3. când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; asociaţia se află în incapacitate de plată mai mult de 60 de zile, devenind insolvabilă.

Art. 95. In cazul dizolvării patrimoniul acesteia se împarte cu respectarea prevederilor statului şi ale dreptului comun în materie.

Art.96. In toate cazurile, mandatul Consiliului director încetează odată cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege pentru înscrierea şi publicarea lichidării asociaţiei.

Art.97. Lichidatorii vor continua acţiunile în curs, vor încasa creanţele vor plăti creditorii, vor organiza licitaţii publice de vânzări de bunuri ale asociaţiei, precum şi orice alte operaţiuni necesare lichidării asociaţiei.

Art.98. Atât faţă de asociaţie, cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

Art.99. Plata creanţelor, răspunderea pentru daune, depunerea actelor şi declararea operaţiunilor de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la judecătoria pe raza căreia asociaţia îşi are sediul, îndeplinirea procedurilor pentru publicare şi radiere, depunerea bilanţului, soluţionarea contestaţiilor şi descărcarea de obligaţii ale lichidatorilor, se realizează conform dispoziţiilor legale.

Art.100. în cazul reorganizării ASFOR situaţia patrimoniului va fi soluţionată de organele de conduce acesteia ori, în caz de divergenţă, de către instanţa de judecată competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX DIZPOZIŢII FINALE

 

Art.101. ASFOR are dreptul să se afilieze la confederaţii patronale, federaţii patronale, organizaţii interne şi internaţionale.

Art.102. Prezentul statut a fost aprobat de adunarea generală ASFOR întrunită în data de 26.01.2012 şi intră în vigoare de la data înregistrării sale la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de către la Judecătoria sectorului 2.

 

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA

Nicolae ŢUCUNEL

Ultima actualizare (Miercuri, 13 Mai 2015 08:47)

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 20 vizitatori online