Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

REGULAMENT Privind Organizarea şi funcţionarea Consiliului Director al Asociaţiei Forestierilor din România ASFOR

Art.1. Forestierilor din România - ASFOR funcţionează în baza dispoziţiilor OG nr. 26/2000 a asociaţiilor şi fundaţiilor şi a Statutului propriu.

Art.2. Organismul de reprezentare generală, de execuţie şi cu drept de decizie în probleme curente este Consiliul Director.

 

 

CAPITOLUL I - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.3.Consiliul director este ales pentru o perioadă de patru ani şi este alcătuit din:

a)                   Preşedintele asociaţiei, care este şi Preşedintele consiliului director;

b)                  vicepreşedinţi;

c)                   membri.

Preşedinţii aleşi ai sucursalelor sunt membrii de drept ai Consiliului director.

Art.4.Numărul membrilor Consiliului director, din care cel al vicepreşedinţilor, se stabileşte prin hotărâre de către Adunarea Generală. în cazul în care Consiliul director se descompletează, locurile vacante se vor completa de către o altă persoană desemnată de societatea comercială care a desemnat şi persoana care a vacantat poziţia, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului întregului consiliu.

Societăţile comerciale ce au desemnaţi reprezentanţi in ASFOR pot retrage oricând acestora calitate de  reprezentant, si o pot înlocui cu altă persoană. Funcţiile deţinute în cadrul ASFOR de către persoana înlocuită vor fi păstrate de noul reprezentant al societăţii.

Membrii .Consiliului director au drept de realegere după expirarea celor patru ani.

Art.5 Membrii Consiliului director pierd această calitate în următoarele situatii:

a)                   La expirarea perioadei pentru care au fost aleşi;

b)                  Prin renunţarea scrisă la mandat;

c)                   Urmare absenţelor nemotivate de la trei şedinţe de lucru consecutive;

d)                  Incompatibilitatea determinată potrivit legii;

e)                   Interdicţie judecătorească;

f)                    Prin revocare de către Adunarea generală a ASFOR;

g)                   Deces.

Art.6. Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

Demnitarii precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în structurile administraţiei publice pot face parte din Consiliul Director al ASFOR, dar nu pot ocupa funcţia de Preşedinte sau Vicepreşedinte.

Art.7. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, să încheie acte juridice în numele asociaţiei sau să îndeplinească alte atributii stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL II - DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Art.8. Şedinţele de lucru ale Consiliului director se desfăşoară trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Consiliului director sau a împuternicitului acestuia.

Art.9. Preşedintele Consiliului director sau împuternicitul acestuia vor conduce şedinţele de lucru pe baza ordinei de zi comunicate.

Art.l0. Pentru fiecare şedinţă de lucru, secretariatul Consiliului director va întocmi câte un proces verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, hotărârile adoptate, numărul de voturi, semnăturile membrilor prezenţi, obiecţiunile şi abţinerile. Secretariatul Consiliului director va îndosaria şi numerota documentele şedinţelor de lucru.

Art.11. La şedinţele de lucru pot participa la propunerea Preşedintelui şi alte persoane din cadrul Asociaţiei sau invitaţi ai altor organisme de interes comun. Aceştia pot face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în problemele analizate, însă nu au drept de vot.

Art.12. Ordinea de zi privind problemele supuse dezbaterilor va fi prezentată şi supusă la vot.

Art.13. Hotărârile elaborate în cadrul şedinţelor de lucru vor fi aprobate prin vot direct, vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului director sau de către împuternicitul care a condus lucrările şedinţei de lucru şi.:" vor fi transmise, prin grija secretariatului, celor interesaţi. Hotărârile importante şi de interes general adoptate de către Consiliul director, vor fi publicate şi în Buletinul Informativ al ASFOR.

Art.14.Punctele de vedere ale membrilor care au obiecţiuni ori se abţin, vor fi consemnate în procesul verbal.

Art.15.Participarea membrilor la şedinţele de lucru ale Consiliului director este obligatorie. Absenţele vor fi motivate anterior întrunirii.

Art.16.Membrii absenţi sunt obligaţi să consulte procesul verbal şi hotărârile adoptate, să semneze de luare la cunoştinţă, iar dacă au obiecţiuni, să le depună în scris.

Art. 17.Membrii absenţi nu primesc indemnizaţia de şedinţă.

CAPITOLUL III – COMPETENTE

Art. 18.Competenţele Consiliului director sunt următoarele:

 

a)      coordonarea activităţii ASFOR între adunările generale;

b)      stabilirea sarcinilor membrilor Consiliului director şi a comisiilor de specialitate;

c)      aprobarea organigramei asociaţiei;

d)      stabileşte membrii Comisiei de Atestare din partea ASFOR;

e)      afilierea şi asocierea la organizaţii similare, persoane juridice române sau străine;

f)        stabilirea, pentru fiecare an calendaristic, a taxei de înscriere în Asociaţie şi a cotizaţiilor lunare a membrilor asociaţi;

g)      urmărirea realizării strategiei generale stabilite de Adunarea generală;

h)      prezentarea către Adunarea generală, a raportului de activitate pentru perioada anterioară, a executării bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil, a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor, a proiectului programului de activitate a asociaţiei;

i)        numirea şi mandatarea comisiei pentru negocierea Contractului de muncă la nivel de sector;

j)        aprobarea şi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director;

k)      aprobarea primirii de noi membri în asociaţie şi retragerea calităţii de membru;

l)        aprobarea şi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului funcţional propriu;

m)    stabilirea indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţe a membrilor Consiliului director;

n)      stabilirea sumelor ce revin sucursalelor din cotizaţiile membrilor acestora si din întocmirea dosarelor de atestare.

o)      stabilirea indemnizaţiei Preşedintelui asociaţiei;

p)      stabilirea indemnizaţiei cenzorilor;

r)       aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli;

s)       aprobarea schimbării sediului asociaţiei;

t)        aprobarea dobândirii de imobile;

u)      aprobarea contractării de credite;

v)      încheierea de acte juridice în numele asociaţiei;

w)    îndeplinirea oricăror alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.

Art. 19.Preşedintele Consiliului director este şi Preşedintele asociaţiei şi este ales de Adunarea generală prin votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi şi reprezentanţi, pentru un mandat de patru ani, cu drept reeligibil.

Art.20. Preşedintele Consiliului director are, în principal, următoarele competenţe, completate cu cele de prevăzute în Statut: reprezintă asociaţia şi este împuternicit să o susţină şi să ia hotărâri în numele acesteia, pentru a duce la îndeplinire obiectivele statutare;

a)      convoacă şi prezidează Adunarea generală şi Consiliul Director şi propune ordinea de zi a acestora;

b)      asigură executarea hotărârilor Adunării generale;

c)      întreprinde acţiunile necesare îndeplinirii atribuţiilor si competentelor stabilite prin statut;

d)      întocmeşte fisa postului secretarului general;

e)      propune modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei;

f)        încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor ASFOR;

g)      dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor ASFOR;

h)      aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;

i)        Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale vicepreşedinţilor ASFOR şi membrilor Consiliului Director;

j)        semnează contracte şi alte acte care angajează asociaţia, aprobă şi dispune efectuarea cheltuielilor de protocol, de reclamă, de publicitate şi altele, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli.

k)      poate delega o parte din competenţe, Secretarului general al asociaţiei;

l)        aprobă organizarea de concursuri, participarea la expoziţii, târguri, simpozioane şi alte facţiuni... similare, în ţară şi în străinătate, a componenţei juriilor, a delegaţiilor şi a cuantumului cheltuielilor \ aferente;

m)    aprobă preţurile pentru prestaţiile şi publicaţiile asociaţiei;

n)      realizează acţiuni cu caracter deosebit prin angajarea de specialişti sau experţi cu convenţie civilă sau - contract de colaborare.

o)      urmăreşte activitatea comisiilor de specialitate.

 

CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

Art.21.Pe lângă Consiliul director funcţionează următoarele 5 Comisii de specialitate cu rol în sprijinirea Consiliului director pentru realizarea programului aprobat de către Adunarea generală şi a atribuţiilor stabilite de Regulament:

 1. Comisia de Politici Economice şi Financiare, Industriale, Tehnică, Tehnologie
 2. Comisia pentru Relaţii cu autorităţile silvice, Legislaţie
 3. Comisia de Relaţii Sociale, Dialog tripartit, Formare profesională
 4. Comisia pentru relaţii externe, comerţ exterior
 5. Comisia pentru etică

Art.22.în cadrul Comisiilor funcţionează un minim de 3 persoane, astfel:

-         Un preşedinte de comisie, membru de drept al Consiliului director

-         Un secretar

-         Membri

Art.23.Secretariatul comisiilor va avea un dosar care va conţine hotărârea de aprobare a componenţei comisiilor, activităţile care se desfăşoară pe baza obiectivelor şi tematicilor programului anual aprobat de Adunarea generală, precum şi strategia de implementare a proiectelor dezbătute şi a deciziilor luate în cadrul comisiilor.

Art.24.Secretariatul comisiilor este asigurat de personalul Aparatului executiv propriu al asociaţiei.

Art.25.Comisiile de specialitate contribuie cu sprijin privind:

a)      Informarea asupra politicilor de comercializare a produselor forestiere pe piaţa internă şi externă;

b)      Sprijinirea membrilor asociaţiei pentru desfacerea produselor pe cele mai avantajoase pieţe;

c)      Identificarea surselor de materii prime şi de materiale din ţară şi din import;

d)      Asigurarea membrilor asociaţiei cu informaţii şi studii privind exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, transportul lemnului brut şi al produselor din lemn, prelucrarea lemnului în diverse produse, pregătirea şi asigurarea resurselor de materii prime, exploatarea şi întreţinerea utilajelor, instalaţiilor şi maşinilor;

e)      Facilitarea         relaţiilor dintre membrii şi dintre aceştia şi terţi;

f)        Cooperarea cu alte instituţii pentru promovarea progresului managerial, a serviciilor de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul forţei de muncă;

g)      Colaborarea cu alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate;

h)      Dezvoltarea schimburilor comerciale cu firme din ţară şi din străinătate;

i)        Afilierea la organizaţii naţionale şi internaţionale profesionale şi patronale;

j)        Sprijinirea participării membrilor asociaţiei la reuniuni profesionale în ţară şi în străinătate;

k)      Organizarea de seminarii şi cursuri de formare profesională şi de specializare a personalului;

l)        Editarea şi tipărirea publicaţiilor proprii ale asociaţiei;

m)    Organizarea şi participarea membrilor la acţiuni comerciale (târguri, expoziţii, concursuri);

n)      Activarea pentru deplina libertate de acţiune a patronilor;

o)      Numirea şi mandatarea membrilor Comisiei pentru negocierea şi încheierea Contractului Colectiv de muncă pe ramură;

p)      Reprezentarea membrilor în conflictele de drepturi din cadrul firmelor; q) Participarea la tratative si acorduri cu autorităţile publice si confederaţiile sindicale;

r)       Participarea în structurile specifice dialogului social;

s)       Sprijinirea agenţilor economici pentru acordarea atestatelor profesionale;

t)        sprijinirea efectivă a activităţii structurilor organizatorice teritoriale;

u)      Sprijinirea efectivă a departamentului economic al asociaţiei;

v)      Urmărirea şi luarea măsurilor în vederea strângerii veniturilor asociaţiei provenite din taxele de înscriere, cotizaţiile lunare ale membrilor, prestări de servicii, vânzarea publicaţiilor proprii, sponsorizări, dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, a veniturilor ce urmează a se realiza din activităţi economice, dividende, alte contribuţii şi donaţii, inclusiv contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă şi activităţi specifice, precum şi orice alte venituri prevăzute de lege.

 

Art.26.Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului director se întrunesc o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedinţilor acestora.

 

CAPITOLUL V - DISPOZIŢII FINALE

Art.27.Prevederile prezentului Regulament vor fi completate ori de câte ori este necesar pentru reglementarei activităţilor Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR.

Art.28.Prezentul Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului director al ASFOR a fost: aprobat în şedinţa de lucru a Consiliului director din data de 25 ianuarie 2012 şi a fost apoi aprobat şi în Adunarea generală extraordinară ASFOR din data de 26 ianuarie 2012 şi se va publica în Buletinul Informativ al ASFOR.

 

 

 

Nicolae TUCUNEL

PREŞEDINTE ASFOR

 

 

 

Ultima actualizare (Luni, 04 Iunie 2012 14:58)

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

 • Sustinere si reprezentare

 • Sprijin in vederea atestarii

 • Ajutor profesional si colegial

 • Intermediere in parteneriate

 • Colaborari

 • Sprijin pentru targuri si expozitii

 • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 19 vizitatori online