Buletin Info
LA MULTI ANI 2018!

Va dorim Un An Nou impodobit cu bucurii, sanatate si reusite pe toate planurile!

 
Şedinţa Comisiei de Atestare luna ianuarie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 17-18 ianuarie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 

Nota fundamentare 171/2010, propuneri ASFOR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor silvice

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale Aprobarea în regim de urgența a proiectului de act normativ se impune în principal din următoarele considerente:

Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, cu modificările ulterioare, stabilește la art. 3 lit m): ”Constituie amenințări la adresa securității naționale a României următoarele: m) orice acțiuni sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestiere, […]”.

Pe parcursul aplicării Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice s-au constatat încălcări ale regimului silvic care nu puteau fi sancţionate, faptele respective nefiind stabilite şi sancţionate de lege, ca urmare, în spriritul Legii privind securitatea națională a României, este esențial ca Legea 171/2010 să fie modificată.

 

 

Este absolut necesară instituirea de proceduri și reglementări care vizează întărirea capacităţii de control (de exemplu, crearea unei platforme informatice pe care toți agenții constatatori sunt obigați să posteze sancțiunile aplicate și să urmărească modul de încasare al amenzilor), pentru asigurarea integrității fondului forestier național și pentru a amplifica lupta împotriva tăierilor fără drept de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia.

Împotriva României s-a deschis o acțiune la Curtea Europeană de Justiție pentru încălcarea unor articole din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 și Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 (Raportului Comisiei Europene din data de 18.02.2016). În septembrie 2015 Comisia Europeană a transmis o scrisoare de punere în întârziere către autoritățile române în care se specific faptul că România nu și-a îndeplinit unele obligații prevăzute atât de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 cât și unele obligații prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 (Regulamentul FLEGT). Aceste obligații se referă printre altele la implementarea în legislația națională a unui regim de sancțiuni proporționale și disuasive pentru încălcarea prevederilor celor două Regulamente.

În acest context se impune stabilirea de sancțiuni proporționale și disuasive operatorilor economici care introduc pentru prima data lemn și produse din lemn, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

 

În plus față de cele prezentate mai sus,trebuie instituite urgent sancțiuni privitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase, în contextul în care aceasta s-a schimbat considerabil, ca urmare a reglementării funcționării SUMAL și a aplicațiilor informatice aferente.

Totodată, mai precizăm că anexele Legii nr. 171/2010 sunt restrictive în în sensul că formularele respective prevăd o singură instituţie din care fac parte agenţii constatatori: Ministerul Mediului şi Pădurilor, fără a ţine cont că agenţii constatatori pot face parte şi din alte instituţii, aşa cum este reglementat în art. 24 din lege. De asemenea, formularele nu asigură suficientă claritate şi transparenţă în aplicarea legii. Spre exemplu în anexa nr. 1 nu este prevăzut spaţiu pentru precizarea minimului şi maximului amenzii, astfel încât să poată fi calculat jumătate din minimul amenzii. Agentul constatator nu propune aplicarea sancţiunii, ci o aplică, formularul actual conţinând şi ipoteza „propune”.

 

În ultimii ani fenomenul tăierilor ilegale a materialelor lemnoase a luat amploare.

În acest sens, precizăm că din datele puse la dispoziţie de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Bucureşti – Serviciul Inventarul Forestier Naţional, volumul de lemn recoltat în perioada 2008-2014 din păduri este estimat la o medie de 26,69 milioane mc pe an.

Din datele puse la dispoziţie de către Institutul Naţional de statistică reiese cu claritate faptul că volumul autorizat şi recoltat în perioada 2008-2014 este de aproximativ 17,9 mil. mc pe an.

Pe cale de consecinţă, diferenţa de masă lemnoasă între cantitatea raportată de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – Serviciul Inventarul Forestier Naţional și cea recoltată în mod legal, informaţie pusă la dispoziţie de către Institutul Naţional de Statistică se presupune a fi recoltată ilegal.

La art. 2 se definește ocolul silvic nominalizat în conformitate cu principiile stabilite de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

La art. 3 se clarifică și se stabilesc noi fapte privind administrarea și serviciile silvice care se sancționează contravențional.

Art. 5 instituie sancțiuni majorate și complementare pentru depășirea posibilității și a posibilității anuale, pentru punerea în valoare, aprobarea şi autorizarea spre exploatare ca produse de igienă sau produse accidentale a arborilor care nu sunt afectaţi de factori abiotici sau biotici.

Art. 6 reglementează neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent

La art. 7 alin. (3) reglementează procedura în cazul neredării terenurilor forestiere, la termenul prevăzut în actul de aprobare, beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional are obligaţia achitării, cu titlul de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă, a unei sume egale cu dublul chiriei calculată conform metodologiei specifice, până la data reprimirii terenurilor în fondul forestier naţional ori a obţinerii unei noi aprobări, în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate; achitarea despăgubirii este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile şi are următoarele destinaţii:

a) 50 % din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică;

b) 50% din sumă se achită administratorului în cazul terenurilor proprietate publică a statului şi se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional sau se achită proprietarului, pentru fondul forestier altul decât cel proprietate publică a statului.”

Art. 8 aduce clarificări în ceeace privește tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun, ori lăstari, din fondul forestier national.

Art. 13 stabilește noi sancțiuni și sancțiuni majorate pentru neexecutarea de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier respectiv, după caz, a lucrărilor de regenerare artificială şi de completare a regenerărilor naturale, în termen de cel mult două sezoane de la tăierea unică, definitivă, pentru neplata anticipată a obligaţiilor băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru nepreluarea terenurilor oferite în compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier national, pentru neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor

La art. 14 s-a stabilit cuantumuri majorate ale amenzilor pentru punerea în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, pentru aplicarea indescifrabilă, ilizibilă sau necorespunzătoare a dispozitivelor speciale de marcat, pentru aprobarea şi/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase fără amenajament silvic în vigoare pentru suprafeţele de fond forestier pentru care legea obligă la existenţa unui amenajament silvic;

La art. 15 s-au introdus sancțiuni în ceea ce privește nerespectarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

La art. 16 s-au inclus noi fapte privind exploatarea masei lemnoase și s-au marit considerabil nivelul amenzilor aplicate.

La art. 19 s-au instituit sancțiuni proporționale și disuasive operatorilor economici care introduc pentru prima data lemn și produse din lemn, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. S-au instituit sancțiuni privitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase, în contextul în care aceasta s-a schimbat considerabil ca urmare a reglementării funcționării SUMAL și a aplicațiilor informatice aferente.

La art. 21 s-au instituit sancțiuni majorate pentru nedeţinerea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase sau neînscrierea la zi şi în ordine cronologică în acesta a avizelor de însoţire de către deţinătorii depozitelor, și pentru comercializarea neconformă în târguri și oboare.

La art. 24 s-au stabilit competențe suplimentare ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române și Jandarmeriei Române.

La art. 43 s-au stabilit proceduri și reglementări care vizează întărirea capacităţii de control (crearea unei platforme informatice pe care toți agenții constatatori sunt obigați să posteze sancținile aplicate și să urmărească modul de încasare al amenzilor), integritatea fondului forestier național și lupta împotriva tăierilor fără drept de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia.

De asemenea, anexele la legea actuală sunt restrictive în conţinutul lor faţă de conţinutul legii, în sensul că formularele respective prevăd o singură instituţie din care fac parte agenţii constatatori: Ministerul Mediului şi Pădurilor, fără a ţine cont că agenţii constatatori pot face parte şi din alte instituţii, aşa cum este reglementat în art. 24 din lege.

Totodată, aceste formulare nu asigură suficientă claritate şi transparenţă în aplicarea legii. Exemplificăm: în Anexa nr. 1 nu este prevăzut spaţiu pentru precizarea minimului şi maximului amenzii, astfel încât să poată fi calculat jumătate din minimul amenzii. Agentul constatator nu propune aplicarea sancţiunii ci o aplică, formularul actual conţinând şi ipoteza „propune”.

1¹În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia Prezentul proiect de act normative creează cadrul legal pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum și unele obligații prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

 

2. Schimbări preconizate Implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic la nivel central şi local va fi reglementat în concordanţă cu prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Se preconizează reducerea masivă a tăierilor ilegale. Cantitatea de masă lemnoasă recoltată în mod ilegal pune în pericol siguranţa publică în primul rând prin destructurarea arboretelor care nu îşi pot realiza rolul reglator privind factorii climatici, determinând alunecări de teren, scurgeri masive de pe versanţi, inundaţii, punerea în pericol a barajelor şi implicit a vieţii oamenilor.

Totodată, atribuţiile principale ale entităţilor care exercită controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic se completează cu atribuţiile ce derivă din aplicarea reglementărilor europene referitoare la obligaţiile care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi cele referitoare la importurile de lemn în Comunitatea Europeană.

 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

• Impactul asupra mediului

concurenţial şi domeniului

ajutoarelor de stat Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra mediului de afaceri deoarece va contribui la reducerea semnificativă a cantităţii materialor lemnoase cu provenienţă ilegală introduse în circuitul economic

3. Impactul social Proiectul de act normativ are impact social întrucât va crea locuri de muncă în acest domeniu

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra mediului deoarece contribuie la conservarea şi îmbunătăţirea calităţii ecosistemelor forestiere, la reducerea tăierilor ilegale de arbori, la apărarea integrităţii fondului forestier naţional,

5.Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect -mii lei-

 

Indicatori

Anul

curent

2015

Următorii 4 ani Media pe

5 ani

2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: - -

a) buget de stat, din acesta: - -

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

• bugetele locale

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

• bugetul asigurărilor sociale de stat

i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

3. 3.Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

4 . Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

7. Alte informaţii Nu este cazul

 

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii Proiectul de act normativ modifică și completează

Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare

2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a

actelor normative comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate La elaborarea prezentului proiect de act normativ au fost consultați Asociația Administratorilor de Păduri, Regia Națională a Pădurilor- Romsilva și Asociația World Wide Fund For Nature România (WWF)

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului

de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secţiunea a 8-a:Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare.

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Cristiana PAȘCA PALMER

 

Avizăm favorabil:

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

 

Vasile DÎNCU MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

 

 

Petre TOBĂ

 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Anca Dana DRAGU

 

 

MINISTRUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

Marius-Raul BOSTAN

 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

 

Lazăr COMĂNESCU

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI

 

 

Raluca Alexandra PRUNĂ

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor silvice

 

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal şi întărirea capacităţii de control privind trasabilitatea materialelor lemnoase, integritatea fondului forestier național și lupta împotriva tăierilor fără drept de masă lemnoasădin fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia,

Apreciind că neimpunerea de urgență a unorsancțiuni proporționale și disuasive operatorilor care introduc pentru prima data lemn și produse din lemn conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,

Luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative asupra ecosistemelor forestiere, în special în ceea ce privește integritatea fondului forestier prin reducerea tăierilor ilegale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă :

Art.I. – Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„“b) sancţiunea contravenţională complementară - reţinerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice şi/sau retragerea autorizaţiei/ atestatului/acordului, după caz.”

 

2. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) ocolul silvic nominalizat-ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi care are obligaţia să asigure, pe bază de contract, administrarea/ serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului, cu condiţia existenţei documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe şi a limitelor de proprietate marcate fizic sau existente în format stereo 70. În cazurile în care, solicitantul încheierii unui astfel de contract este moştenitor al proprietarului de drept, acesta va dovedi moştenirea printr-un certificat de moştenitor legal întocmit sau va face dovada deținerii proprietății prin act emis de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află proprietatea.”

 

3. Titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II - Asigurarea administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice”

 

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. – (1) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2. 000 lei încheierea contractelor de administrare/servicii silvice cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moştenitori legali ai suprafeţelor de fond forestier sau cu împuterniciţii legali ai acestora. Sancţiunea se aplică persoanelor care au semnat contractul.

(2) Contractele de administrare/servicii silvice încheiate cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moştenitori legali ai terenurilor forestiere sunt nule de drept.

(3) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii de fond forestier, moştenitorii legali sau testamentari, ori împuterniciţilor legali ai acestora, prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;

b) nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate cu actele de proprietate, cu ţăruşi, borne, vopsea, şi/sau neîntreţinerea/nemenţinerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor amenajistice şi/sau de hotar;

c) nedepunerea pentru înregistrare, de către ocolul silvic contractant, în termen de 30 de zile de la data semnării şi înregistrării, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a contractului de administrare/servicii silvice încheiat cu proprietarii de păduri sau a actelor modificatoare; sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţiuni în acest sens conform fişei postului sau în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;

d) neînştiinţarea cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării contractului de administrare/servicii silvice, de către ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice, a structurii teritoriale competente a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv a proprietarilor de fond forestier, moştenitorii legali sau testamentari, ori împuterniciţilor legali ai acestora, cu privire la încetarea valabilităţii contractului; sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţiuni în acest sens conform fişei postului sau în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;

e) netransmiterea înştiinţării de către proprietar în scris, în termen de 30 zile de la data înstrăinării proprietăţii forestiere către structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

 

5. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) neîndeplinirea de către ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice pentru o suprafaţă de fond forestier situată la cea mai mică distanţă de o suprafaţă de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/moştenitorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea. Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren din vina proprietarului solicitant.”

 

6. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cu următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL II1-Amenajarea pădurilor”

 

7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 30.000 lei depăşirea posibilităţii de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I sau depăşirea volumului decenal din lucrări de conservare, după efectuarea precomptărilor, stabilite de amenajamentul silvic, şi fără existenţa unei aprobări legale în acest sens, după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei depăşirea volumului cu un procent situat între 1% – 5% din posibilitate;

b) cu amendă de la 8.000 lei până la 12.000 lei depăşirea volumului cu un procent situat între 5,1% şi 10% din posibilitate;

c) cu amendă de la 12.000 lei până la 20.000 lei depăşirea volumului cu un procent situat între 10,1% şi 25% din posibilitate;

d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei depăşirea volumului cu un procent de peste 25% din posibilitatea legală. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţiuni în acest sens, conform fişei postului sau în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic; acestuia i se aplică şi suspendarea din funcţia ocupată pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 2 ani, funcţie de procentul cu care s-a depăşit posibilitatea.

(2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent; sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţiuni în acest sens conform fişei postului sau în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;

(3) Personalul silvic care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă în condiţiile alin. (1), după efectuarea precomptărilor, pe lângă plata amenzii, are obligaţia achitării unei sume egale cu suma rezultată din multiplicarea volumului cu care s-a depăşit posibilitatea decenală de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi/sau volumul decenal din lucrări de conservare, cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, la data producerii faptei; achitarea sumei este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile şi se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

(4) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei aprobarea actului de punere în valoare sau autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situaţiile în care reglementările specifice stabilesc obligativitatea aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic şi pentru care nu există această aprobare; sancţiunea se aplică persoanelor care au aprobat sau au autorizat spre exploatare produse accidentale I.

(5) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 7.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor; sancţiunea se aplică persoanei juridice atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor;

b) depăşirea posibilităţii anuale de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi/sau a volumului anual din lucrări de conservare, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic, în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţiuni în acest sens conform fişei postului sau în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;

c) personalul silvic care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă în condiţiile lit. b), după efectuarea precomptărilor, pe lângă plata amenzii, are obligaţia achitării a unei sume egale cu suma rezultată din multiplicarea volumului cu care s-a depăşit posibilitatea anuală de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi/sau volumul anual din lucrări de conservare, cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, la data producerii faptei; achitarea sumei este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile şi se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;

d) elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare; sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic şi fiecărei persoane semnatare a şedinţei de preavizare a temei de proiectare - conferinţa I de amenajare şi a şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice conferinţa a II-a de amenajare; sancţiunea se aplică persoanelor care au aprobat sau au autorizat spre exploatare astfel de produse lemnoase.”

(6) Nu se sancționează ca depășire de posibilitate anuală volumul de masă lemnoasă recoltat în condiții legale, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) volumul rezultă prin aplicarea tratamentelor la nivel de arboret și se încadrează în cel mult 10% din posibilitatea anuală;

b) ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice emite autorizația de exploatare numai după verificarea actului de punere în valoare de către garda forestieră competentă teritorial.

 

8. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51 care va avea următorul cuprins:

„Art. 51- Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei următoarele fapte:

a) aprobarea de către șeful ocolului silvic a actelor de punere în valoare de produse accidentale, în care o parte din arbori sau toți arborii care fac obiectul APV-ului, nu îndeplinesc condiția de a fi încadrați în categoria de produse accidentale, conform legii;

b) aprobarea actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrisările legal aprobate sau cele aferente instalațiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și fără avizul acesteia; avizul se emite în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, în baza notei de constatare realizată urma verificărilor în teren, minim în ceea ce privește amplasamentul și natura produsului, comparativ cu informațiile înscrise în actul de punere în valoare, prin care se propune avizarea. ”

 

9. La articolului 6, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.6. - Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

a) necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidenţelor prevăzute în amenajamentul silvic; sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţiuni în acest sens conform fişei postului sau în lipsa acesteia, se aplică șefului ocolului silvic;”

 

10. La articolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent; sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţiuni în acest sens conform fişei postului sau în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;”

 

11.La articolul 7 alineatul (1), literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) utilizarea fără aprobare legală a terenurilor din fondul forestier naţional în alte scopuri decât cele aferente categoriei de folosinţă prevăzută legal pentru respectivul teren;

...........................................

f) neîmpădurirea în termenul prevăzut de lege a suprafeţelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii; ”

 

12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul neredării terenurilor forestiere, la termenul prevăzut în actul de aprobare, pe lângă achitarea amenzii, beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional are obligaţia achitării, cu titlul de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă, a unei sume egale cu dublul chiriei calculată conform metodologiei specifice, până la data reprimirii terenurilor în fondul forestier naţional ori a obţinerii unei noi aprobări, în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate; achitarea despăgubirii este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile şi are următoarele destinaţii:

a) 50 % din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică;

b) 50% din sumă se achită administratorului în cazul terenurilor proprietate publică a statului şi se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional sau se achită proprietarului, pentru fondul forestier altul decât cel proprietate publică a statului.”

 

13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.8. - (1) Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:

a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun, ori lăstari, din fondul forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei; se exceptează seminţişul utilizabil vătămat în parchetele autorizate la exploatare în limitele de suprafaţă admise, prevăzute în instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;

b) furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept, a puieţilor, pomilor de Crăciun, ori lăstarilor din fondul forestier naţional sau a pomilor de Crăciun din culturi specializate sau furtul ori însuşire a arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de până la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei;

b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de la 1 până la de 3 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei;

c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de la 3 până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei;

d) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei în cazul constatării săvârşirii de către operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a).”

 

14. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) accesul persoanelor în fondul forestier naţional cu autovehicule, motociclete, ATV – uri, mopede sau altele asemenea, nedestinate transportului masei lemnoase, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului. ”

 

15. La articolul 12, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) trecerea animalelor domestice neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală.”

 

16. La articolul 12, după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:

„f) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, de substanţe chimice, apă sărată şi alte asemenea;

g) distrugerea sau vătămarea prin poluare a arborilor, puieţilor sau lăstarilor;

h) neluarea de către proprietarii sau deținătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia, a măsurilor privind salubrizarea şi igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;

i) înfiinţarea sau funcţionarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziţie a ciupercilor şi fructelor de pădure, precum şi a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.”

 

17.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a) neexecutarea de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier respectiv, după caz, a lucrărilor de regenerare artificială şi de completare a regenerărilor naturale, în termen de cel mult două sezoane de la tăierea unică, definitivă, după tăierile ilegale pe suprafețe compacte, sau a terenurilor oferite în compresarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii; în situaţia existenţei unui contract de servicii silvice pentru fondul forestier al unui proprietar fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se constituie la nivelul ocolului silvic;

b) neexecutarea de către ocolul silvic care administrează fondul forestier respectiv, după caz, a lucrărilor de împădurire în terenurile destinate împăduririi şi/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în perioada de aplicare a amenajamentului, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii;

c) nerespectarea compoziţiilor de regenerare prevăzute în amenajamentele silvice sau în studiile de specialitate aprobate.

d) neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional a obligaţiilor băneşti prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare; în cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive/ocuparea temporară din fondul forestier a suprafeţei aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligaţiile băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare, şeful ocolului silvic are obligaţia să achite aceste obligaţii băneşti; achitarea acestor obligaţii băneşti este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile, depunerea făcându-se în conturile prevăzute de legislaţia în vigoare;

e) nepredarea de către beneficiar şi/sau nepreluarea de către proprietar şi/sau ocolul silvic, după caz, a terenurilor oferite în compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional şi respectiv, a terenurilor care fac obiectul compensării; sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic sau beneficiarului scoaterii definitive, după caz;

f) neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor în condiţiile legii; sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic care asigură administrarea, sau proprietarului, în situaţia în care acesta are încheiat contract de servicii silvice.”

(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligaţiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice şi asigurarea administrării sau serviciilor silvice a terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier; sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţiuni în acest sens conform fişei postului sau în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic. ”

 

18. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei următoarele fapte:

a) verificarea, aprobarea, modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice şi/sau a prevederilor legale;

b) efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoale silvice la proprietarii de fond forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuităţii;

c) punerea în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare;

d) aplicarea indescifrabilă, ilizibilă sau necorespunzătoare a dispozitivelor speciale de marcat,;

e) aprobarea şi/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase fără amenajament silvic în vigoare, pentru suprafeţele de fond forestier pentru care legea obligă la existenţa unui amenajament silvic; amenajamentul silvic în vigoare este amenajamentul silvic aprobat sau aflat în procedură de elaborare care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.”

(2) La momentul constatării faptelor prevăzute la alin. (1), agentul constatator are obligaţia să dispună suspendarea activităţii de exploatare forestieră şi de transport a masei lemnoase din parchet, pe baza unei note de constatare pe care o transmite ocolului silvic emitent al autorizaţiei de exploatare.”

 

19. La articolul 15, preambulul șilitera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:”

……………………..

„c) refuzul/tergiversarea de către deţinător, astfel cum este definit la pct. 14 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau exercitarea controlului în condiţiile legii.”

 

20. La articolul 15, după litera c) se introduc patru noi litere, literele d) - f), cu următorul cuprins:

„d) vânzarea prin licitaţie sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică fără asigurarea volumului de masă lemnoasă pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective;

e) neasigurarea transparenţei comercializării masei lemnoase în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

f) exploatarea masei lemnoase de către operatori economici care nu deţin Certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, valabil.”

 

21. La articolul 15, după alin.(1) litera c) se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:

(2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei neîncadrarea în condiţiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) sau depăşirea procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de către un operator economic/grup de operatori economici; operatorul economic/grupul de operatori economici nu poate participa la licitațiile/negocierile organizate în anul de producție următor anului pentru care s-a constatat depășirea pentru sortimentele industriale de masă lemnoasă din fiecare specie la care s-a depășit procentul prevazut de art. 60 alin. (5) lit. c) sau depăşirea procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Volumul de masă lemnoasă achiziționat anual de către operatorul economic/grupul de operatori economici cu care se depășește procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) sau procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se confiscă valoric, dacă nu există fizic.

 

22. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16 .- (1) Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei până la 10.000 lei:

a) exploatarea masei lemnoase din parchete fără autorizaţie de exploatare şi proces - verbal de predare-primire a parchetului. Dacă fapta contravenţională este săvârşită de către operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere, instituţia din care face parte agentul constatator care a constatat fapta, solicită Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrări de exploatare forestieră sancţiunea retragerii Certificatului de atestare, în condiţiile legii. Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă.

b) exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare;

c) lăsarea în parchet, la expirarea termenului de reprimire prevăzut în autorizaţia de exploatare, de material lemnos, arbori destinați exploatării şi/sau resturi de exploatare pe văi sau de-a lungul instalaţiilor de scos-apropiat şi transport. Dacă fapta se săvârşeşte în mod repetat, se solicită comisiei emitente anularea certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; sancţiunea se aplică atât operatorului economic deţinător al autorizaţiei de exploatare cât şi personalului silvic care a făcut reprimirea parchetului;

d) autorizarea spre exploatare de către ocoalele silvice a partizilor constituite în păduri ai căror proprietari nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuităţii;

e) exploatarea masei lemnoase de către persoane fizice în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;

f) cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, în alte condiţii decât cele prevăzute în caietul de sarcini;

g) amorsarea neautorizată a arborilor cu nade feromonale sau cu alţi atractanţi pentru inducerea atacului de gândaci de scoarţă;

(2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei, neluarea de către comisia de preselecţie a măsurii de respingere a participării la licitaţia pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică, a următoarele fapte:

a) nedepunerea documentelor prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, sau documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul;

b) dacă sunt datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică;

c) dacă nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră şi anexei la acesta;

d) dacă se află în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare conform certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului prin serviciul online Info Cert;

d) dacă nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;

e) dacă a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;

f) dacă producătorii din industria mobilei, care au drept de preemţiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare, nu deţin atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului.

(3) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei:

a) necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior.

 

23. La articolul 17, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei:”

 

24. La articolul 17, după litera e) se introduc trei noi litere, lit. f) – h), care vor avea următorul cuprins :

„f) nerespectarea obligaţiei de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat în exploatare, de către titularul autorizaţiei de exploatare conform prevederilor şi specificaţiilor prevăzute în instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;

g) neacordarea de către angajatorul titular al autorizaţiei de exploatare a echipamentului individual de protecţie conform sarcinilor specifice fiecărui lucrător în parchete de exploatare forestieră sau în platformele primare;

h) neutilizarea de către lucrători, în timpul operaţiunilor specifice exploatărilor şi transporturilor forestiere a echipamentului individual de protecţie acordat de către angajator.”

 

25. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei menţinerea în pădure şi în depozite pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit, cu excepţia arborilor-cursă folosiţi la combaterea dăunătorilor şi a lemnului provenit din rupturi şi doborâturi în masă. ”

 

26. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. – (1) Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză:

a) expedierea, transportul, primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă legală aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea pomilor de Crăciun fără provenienţă legală aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

c) primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoţire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

d) primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avizele de însoţire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

e) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă legală aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

f) depunerea/acceptarea declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără avizul de însoţire valabil sau, după caz, fără documentul comunitar echivalent avizului de însoţire, prevăzut de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

g) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avizele de însoţire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

h) vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără provenienţă legală sau fără avizele de însoţire valabile ori documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

i) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire.

(2) Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză:

• deţinerea de material lemnos fără documente legale de provenienţă de către persoanele fizice/persoanele juridice;

• transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat, fără cod unic generat şi înscris în aviz sau în care nu s-a înscris olograf data, ora, minutul şi secunda momentului emiterii şi, respectiv, a valabilităţii, în funcţie de distanţa până la destinaţie;

• transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere al volumului, al speciei, al numărului de piese sau a diametrului acestora, cu datele înscrise în avizul de însoţire; în cazul în care materialele lemnoase transportate nu corespund ca volum, ca specie, ca număr de piese sau ca diametru al acestora cu datele din avizul de însoţire, se confiscă volumul care nu corespunde;

• expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din locaţii identificate prin coordonate geografice altele decât cele corespunzătoare provenienţei legale, cu excepţia situaţiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv;

• expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase care nu au fost introduse în aplicaţia informatică prevăzută de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vederea obținerii codului unic;

• emiterea avizelor de însoţire şi/sau achiziţia de materiale lemnoase în vederea comercializării în alte condiţii decât cele legale;

• depozitarea, prelucrarea şi/sau comercializarea materialelor lemnoase în spatii, inclusiv pe proprietăţi private, pentru care nu s-a obţinut şi/sau solicitat acordul de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.

(3) Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 6.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză :

a) introducerea în aplicaţia prevăzută de normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi/sau înscrierea în avizul de însoţire a unui număr de înmatriculare diferit fată de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat;

b) refuzul importatorului de a returna în ţara exportatoare cantitatea de mărfuri care depăşeşte cu mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate în licenţa FLEGT sau duplicatul, respectiv substitutul acesteia, pe cheltuiala importatorului.

(4) Următoarele fapteconstituie contravenţii silvice şi se sancţionează, după cum urmează:

a) neutilizarea SUMAL sau transmiterea cu întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei şicu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pentru o perioadă de 1 an; sancţiunea se aplică numai cu condiţia notificării profesionistului în cauză de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile de la data prevăzută de lege pentru raportare a datelor în SUMAL;

b) introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, aşa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, sau după caz, cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn;

c) importul, transportul, deţinerea şi/sau prelucrarea şi comercializarea produselor din lemn prevăzute în Anexele II şi III din Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, exportate de ţările partenere stabilite conform regulamentului menţionat, în cazul în care transportul produselor respective nu este însoţit de o licenţă FLEGT, sau, după caz, de duplicatul ori substitutul licenţei FLEGT, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 4 alin (3) din regulamentul menţionat cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei şi cu confiscarea produselor din lemn;

d) nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem „due diligence”, cu luarea în considerare a faptului că la primul control efectuat asupra unui operator care nu a utilizat un sistem „due diligence”, agentul constatator acordă un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei şi cu suspendarea pentru o perioadă de maxim 12 luni a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special;

e) neîndeplinirea de către o organizaţie de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei;

f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, dar fără a depăşi termenul prevăzut la lit.a), de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile;

g) transmiterea de către profesionişti, a raportării lunare a datelor în SUMAL cu o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, faţă de data la care trebuia să se facă raportarea, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei; pe lângă amendă, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură are obligaţia notificării profesionistului în cauză, în termen de maxim 5 zile de la data prevăzută de lege pentru raportare a datelor în SUMAL;

h) implementarea de către operator a propriului sistem “due diligence” care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

i) neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise în sistemul “due diligence” pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

j) neîndeplinirea de către comercianţi a obligaţiilor prevăzute pentru aceştia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

k) neîndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem „due diligence” la momentul exploatării masei lemnoase pe picior, cu excepţia situaţiei în care operatorul realizează activităţi de exploatare prin prestaţii silvice, conform reglementărilor în vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei ;

l) neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase, a obligaţiei de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză;

m) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

n) nedepunerea licenţei FLEGT pe suport hârtie sau în format electronic sau, după caz, a duplicatului ori substitutului licenţei FLEGT, la autoritatea naţională competentă pentru primirea, verificarea şi acceptarea acesteia, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

o) încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei privind normele detaliate referitoare la sistemul “due diligence” şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(5) În situaţia repetării faptelor prevăzute la alin. (4) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni, pe lângă sancţiunea principală, agentul constatator aplică şi sancţiunea complementară a suspendării acordului pentru distribuţia şi utilizarea documentelor cu regim special pentru o perioadă de până la 90 de zile.

(6) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (4) se face de către personalul silvic cu competență în acest sens, din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.

(7) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin.( 4) lit. a), f) g), l) şi m) se face şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române şi ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

(8) Agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (7) au drept de interogare a aplicaţiei SUMAL, în baza unor proceduri de acces la SUMAL stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(9) Personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi din unităţile şi subunităţile acesteia, precum şi din cadrul ocoalelor silvice de regim, au drept de interogare a SUMAL numai în ceea ce priveşte validitatea codului unic şi a existenţei codului offline. Populatia are drept de vizualizare a unor informații din sistemul SUMAL, în baza unei proceduri stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(10) În cazul constatării materialelor lemnoase ca fiind deţinute/transportate/ primite/depozitate/prelucrate, fără provenienţă legală, aşa cum este definită în legislaţia specifică privind trasabilitatea materialelor lemnoase, acestea se confiscă.

(11) Pentru faptele constatate pe timpul transportului materialelor lemnoase sau a pomilor de Crăciun, sancţiunea principală se poate aplica, după caz, și operatorului economic care deține mijlocul de transport.

(12) Mijloacele de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au provenienţă legală conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, se confiscă;

(13) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (12) se realizează conform procedurilor reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 lit. d) şi e)”

 

27. La articolul 20, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase:”

------------------------

„b) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoţire sau cu avize întocmite cu încălcarea normelor legale;”

 

28. La articolul 21, literele a), c), g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;”

......................................

„c) nedeţinerea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase sau neînscrierea la zi şi în ordine cronologică în acesta a avizelor de însoţire de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;”

..............................................

„g) nepredarea în custodie, în termen de 15 zile, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn şi a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii pentru care au fost confecţionate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancţiunii complementare de retragere a autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic, după caz;”

...................................

„i) transportul de la locul de recoltare a pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional şi a materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă.”

 

29. La articolul 21, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l) cu următorul cuprins:

„l) nedeţinerea/neprezentarea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materialelor lemnoase la punctele de lucru ale deţinătorilor depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase sau neprezentarea acestuia organelor de control.”

 

30. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) În cazul în care contravenientul este persoană juridică, cuantumul pentru amenda contravenţională aplicabilă se stabileşte în intervalul determinat prin majorarea de 5 ori a nivelului minimum, respectiv maximum al amenzii prevăzute pentru persoane fizice pentru aceeaşi faptă, cu excepţia acelora prevăzute numai pentru persoane juridice.

(2) Sancţiunea contravenţională principală şi sancţiunea contravenţională complementară se aplică aceleiaşi persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19 alin. (3).”

 

31. La articolul 24, literele a)-e) şi g) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, împuternicit în acest scop;

b) personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al unităţilor şi subunităţilor acesteia - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice, în vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, precum şi pentru contravenţiile silvice identificate cu ocazia controlului la circulaţia materialelor lemnoase;

c) personalul silvic din cadrul structurilor` de rang superior si al ocoalelor silvice de regim - pentru contravenţiile silvice săvârşite in fondul forestier pe care îl administrează sau în care asigură servicii silvice, în vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, precum şi pentru contravenţiile silvice identificate cu ocazia controlului la circulaţia materialelor lemnoase;

d) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 3 alin.(2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. a) , b), c) şi e), art. 8, 9,11, 12, art. 17 lit. b) şi c), art. 19 alin.(1) –(3), art.20 şi art. 21, precum și art. 19 alin.(4) lit. a), f), g), l) și m) special abilitați ;

e) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8, art.9, art.11, art. 12, art. 17 lit. b) şi c), art. 19 alin.(1) –(3), art.20, art. 21,precum și art. 19 alin.(4) lit.a), f), g), l) și m) special abilitați.”

..................................

„g) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situaţii de urgenţă, pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b) şi art. 10 lit. a);”

 

32. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, a autovehiculelor se efectuează cu respectarea competenţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) Oprirea autovehiculelor pe drumurile forestiere, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, se face de către agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (1).”

 

33. La articolul 27, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice transmite titlul executoriu la organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.”

 

34. La articolul 30, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Pe lângă sancţiunea aplicată şi plata valorii despăgubirilor, în cazul contravenţiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) şi f), art. 9 lit. a), c) şi d), art. 11 lit. a) şi d), art. 12, art. 13 alin.(1) lit. a) şi b) şi alin. (2) lit. a) şi c), art. 16 lit. f), g) h), i), art. 17 lit. a), d), e), f), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea iniţială a fondului forestier, la starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări.”

 

35. La articolul 36, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.36. - (1) Materialele lemnoase confiscate, precum şi cele abandonate se valorifică prin licitaţie, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:

a) unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalţi administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului, pe raza cărora s-au depozitat materialele lemnoase în custodie. Organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va fi invitat să facă parte din comisia de licitaţie;

b) ocolul silvic de regim, pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie. Organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va fi invitat să facă parte din comisia de licitaţie.

(2) Pentru desfăşurarea licitaţiei, entităţile prevăzute la alin. (1), au obligaţia de a întocmi documentaţia de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase şi de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitaţia se anunţă în mass-media locală şi prin afişe la sediile unităţilor administrativ-teritoriale şi al ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Licitaţia se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunţării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitaţie se poate vinde prin negociere. ”

 

36. La articolul 39, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei, derogând de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

37. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.42. – (1) Contravenţiile silvice se constată de agenţii constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenţiei silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituţia din care face parte agentul constatator prin grija căreia se transmite la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, dacă nu au fost achitate în termen amenda şi eventualele despăgubiri, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituţia din care face parte agentul constatator.”

 

38. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. – (1) În scopul urmăririi modului de soluţionare a contravenţiilor silvice şi pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) a situaţiilor de repetare a aceleiaşi fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancţiunilor majorate/complementare, după caz, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea şi funcţionarea, Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Contravenţiilor Silvice, denumit în continuare SNEICS.”

 

39. La articolul 43, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatul (11)- (12) care vor avea următorul cuprins:

„ (11) Agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) au drept de interogare a SNEICS.

(12) Implementarea datelor referitoare la contravenţiile constatate şi sancţionate se face de către reprezentanţii instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin.(1); modalitatea de calcul a punctelor de penalizare ca urmare a sancţiunilor de natură contravenţională şi penală aplicate operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care participă la licitaţii/negocieri pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică este prevăzută în anexa nr. 5 care face integrantă din prezenta ordonanță de urgență.”

 

40. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La iniţiativa autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie un grup de lucru la care participă reprezentanţii instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) în scopul stabilirii elementelor necesare constituirii SNEICS, a competenţelor de acces, precum şi orice alte proceduri referitoare la gestionarea acestei baze de date.”

 

41. Art. 46 . - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă:

 

b) art. 2 pct. 1 și art. 3 alin.(1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1261 din 28 decembrie 2004;

c) art. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelorreferitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 6 octombrie 2014;

Art. II - Faptele sancționate de prezenta ordonață de urgență constituie contravenții, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni

Art. III – Anexele nr. 1-4 la Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. IV. – După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. V. – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. - Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

 

 

 

Anexa nr. 1

(Anexa nr. 1 la Legea nr.171/2010)

1) Antet………………………

…………………………………...

Seria CCS Nr. ………….......

 

PROCES-VERBAL

de constatare și sancţionare a contravenției silvice

Încheiat astăzi ...... luna .............anul ....... în localitatea ...............

 

Subsemnaţii:Agenţi constatatori: Funcţia: Locul de muncă:

1. ......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

În temeiul Legii nr 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al

2)…………………………………………………………..........................., am constatat că:

Făptuitorul:

Persoana juridică...................................., cu sediul în ........................................., CUI………………………, reprezentată prin dl/d-na............................................................, zis(ă) ............................, cu domiciliul la adresa ......................................................................... ocupaţia ............................. , locul de muncă ................................. , posesor al BI (CI)/paşaportului seria ......... nr. ......................., CNP _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

Persoana fizică……………………………….cu domiciliul la adresa ……………………………………… , posesor al BI (CI)/paşaportului seria ......... nr. ......................., CNP _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

în jurul orelor ................ / perioada ……………………în locul numit ......................, din raza ocolului silvic ..................................................de pe raza localităţii.........................................., judeţul .................................

a săvârşit faptele: ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................. în următoarele împrejurări/detalii/circumstanţe agravante ................................................................................................, prin încălcarea prevederilor ..............................................................................................................., cauzând o pagubă de ................ lei, conform calcului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. ..................din.........................., următoarele lucruri (bunuri): .........................................................................., care aparţin ............................................... şi se predau în custodie numitului .........................................., domiciliat în ............................, judeţul ........................, funcţia .......................... la ...................................., posesor al BI (CI) seria ........... nr. ..........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Depozitarea se face în locul ...........................................................................................................................

In conformitate cu art….. au fost stabilite despăgubiri în cuantum de….sumele urmând a fi achitate în contul……

Agenţii constatatori, Martor Făptuitor,

Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice

1. ....................................... ...................... astăzi, ziua ....... luna ............ anul .........

2. ......................................... (numele, prenumele şi semnătura făptuitorului)

3..........................................

(numele, prenumele şi semnătura )

 

În conformitate cu art. ...........................din........................., făptuitorul este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculaţiei anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal: .....................................................................................................................................................................

.................................................................................................... ...........................................................................

Agentul constatator aplică :

1. amenda de .................... lei, conform art....... din ...................... care prevede o amendă de la ……….până la…………………;

2. amendă de ............. lei, conform art. ..................... din ........................ care prevede o amendă de la ……….până la ………………….;

3. amendă de .......................... lei, conform art. ............................ din .............................. care prevede o amendă de la ……….până la …………………., în total o amendă de .................................... lei.

Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ..................... din............ ..............., făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de ............ lei. O copie de pe chitanţă, în acest caz, se predă de către făptuitor agentului constatator sau se trimite prin poştă instituţiei din care face parte agentul constatator.

Alte menţiuni (obiecţiunile făptuitorului)...............................................................

..................................................................................................................

Făptuitorul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

De faţă a fost martor (daca nu sunt martori se arată motivul) ....................................... ..................................................................., domiciliat în ......................, funcţia ......................, locul de muncă ................., BI/CI seria ......... nr. .............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în contul nr. ..........................................................................................., iar despăgubirea în contul nr. ....................................................., în termen de 30 zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plăţii va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, având codul fiscal…………………......................................................................................................

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta.

 

Agenţii constatatori, Martor Făptuitor,

Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice

1. ....................................... ...................... astăzi, ziua ....... luna ............ anul .........

2. .........................................

3.………………….......... (numele, prenumele şi semnătura făptuitorului)

 

(numele, prenumele şi semnătura)

• Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator

• Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancţiuni contravenţionale în domeniul silvic şi cinegetic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

• Antet (Anexa nr. 2 la Legea nr.171/2010)

...........................................

...........................................

...........................................

Seria IP Nr. ………….......

 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

pentru debitorul:

 

 

Contravenientul..................................................., cu domiciliul/sediul în……….............................................., înregistrat în registrul comerţului cu nr............................., cod fiscal ............................, reprezentat prin numitul............................................................, domiciliat în judeţul .................., localitatea ......................, adresa ......................................., posesor al BI /(CI)/paşaportului seria ......... nr. ......................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de .............................................................................................................

În baza procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice Seria…nr….încheiat în ziua de ........... luna .............. anul ........... la ................, vă comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma totală de …din care amendă…lei în contul …despăgubiri…lei….în contul .............. ……….., constituită debit la instituţia noastră pe numele dumneavoastră. Achitarea amenzii şi/sau a despăgubirii de va face în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei respectiv 15 zile de la soluţionarea contestaţiei la Procesul verbal de contravenţie Seria… Nr…

După trecerea termenului-limită prevăzut în procesul-verbal sus-menţionat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor legale imperative privind executarea silită a creanţelor.

Această înştiinţare de plată se comunică dumneavoastră, în calitate de debitor, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal în cauză.

Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate sa semneze.

Se confirmă de martorul:

Numele şi prenumele ................................, data şi locul naşterii ........................., domiciliul actual stabil ...................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. BI/CI seria ......... nr. ................, eliberat(ă) de .............. la data de ..........., ocupaţia ................................, locul de muncă ..........................................................................

 

i, Agenţii constatatori Mi s-a înmânat şi am primit o copie a înştiinţării de plată,

 

1. ...1................................... astăzi, ziua ....... luna ............ anul ........... .

2. .........................................

.........3..........................................

(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

 

 

___________

1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

(Anexa nr.3 la Legea nr.171/2010)

1)Antet

..........................................

..........................................

Seria CBR Nr. ………….......

 

PROCES-VERBAL

de reţinere în vederea stabilirii provenientei/confiscării şi de dare în custodie a bunurilor reţinute/confiscate

 

1. Data încheierii ...................../......................./............

2. Locul încheierii ...................................

3. Agenţi constatatori:

Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă

 

 

 

4. Am constatat cu ocazia.............................................................................................................................

următoarele: ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Aspectele constatate constituie contravenţii silvice şi s-au sancţionat în conformitate cu actul normativ ......................................................................................, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei silvice nr. .............................................................. .

6. S-a procedat la reţinerea în vederea stabilirii provenienţei/confiscarea următoarelor bunuri:

6.1. dobândite prin fapta comisă:

 

Nr.

crt. Sortiment Unitate de măsură (UM) Cantitate Preţ unitar

(lei/UM) Valoare totală

(lei)

 

 

 

 

 

 

Agenţi constatatori, Contravenient, Custode,

a) ....................................... ................................................ ........................

b) .......................................

c)................................... Mi s-a înmânat si am primit o copie

a prezentului proces-verbal,

(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

6.2. care au servit la săvârşirea faptei: ...................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

7. Bunurile au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate de la numitul ........................................., cu domiciliul în comuna (oraşul) ......................, str. ........................... nr. .................., judeţul ........................................, care are calitatea de contravenient/însoţitor al transportului/reprezentant al ........................................./cumpărător.

 

8. Obiecţiunile celui de la care s-a făcut reţinerea în vederea confiscării/confiscarea sunt: ....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

9. Bunurile reţinute în vederea confiscării/confiscate au fost date în custodie lui ...................................., având funcţia de .................................. la ................................., posesor al BI /(CI)/paşaportului seria ......... nr. ......................., eliberat(ă) de ............................ la data de ........../........../..........., cu domiciliul în comuna (oraşul) ........................... str. ............................... nr. ............., judeţul ………………...................... .

10. Pentru probarea provenienţei bunurilor reţinute în vederea confiscării se dă termen până la data de ........../........../..........., când se vor prezenta organelor de constatare actele legale doveditoare. În caz contrar, se dispune de către agenţii constatatori confiscarea bunurilor reţinute.

11. Bunurile reţinute în vederea confiscării s-au restituit proprietarului din următoarele motive:

............................................................................................................................ .…………………………

..................................................................................................................................................................

12. În urma analizei documentelor s-a dispus confiscarea la data de...................................... de către ...................................., având funcţia de .................................... la ...................................................... .

13. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care:

-unul la agentul constatator;

-unul la făptuitor;

-unul la custode;

-unul la contabilitatea1) ..........................................................................................................., pentru urmărirea gestionară a bunurilor confiscate.

 

 

 

 

 

Agenţi constatatori, Contravenient, Custode,

1) ....................................... ................................................ ........................

2) .......................................

3) ........................................ Mi s-a înmânat si am primit o copie

a prezentului proces-verbal,

(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

 

___________

1)Denumirea si adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

(Anexa nr.4 la Legea nr.171/2010)

 

 

 

LEGITIMATIA DE CONTROL

 

 

(1)

…………………………

………………………… (2)

....................................

LEGITIMAŢIE DE CONTROL

Seria ........ Nr. ...............

Dl(D-na) ...............................................................

CI/BI seria...............nr. ........................................

Funcţia .................................................................

este împuternicit să efectueze controlul silvic şi în orice situaţie care implică exerciţiul

autorităţii publice conferit conform competenţelor legale

 

(3) .......................................... .................

............................................... .................

Data emiterii ...........................

Legitimaţia nu este transmisibilă VIZAT Anul

……… VIZAT

Anul

………… VIZAT

Anul

……… VIZAT

Anul ……..

 

 

(1) Sigla, denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator;

(2) Fotografia agentului constatator;

(3)Numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei din care face parte agentul constatator .

 

 

 

Anexa nr. 5

 

DATELE

referitoare la contravenţiile silvice constatate şi sancţionate de agenţii constatatori şi modalitatea de calcul a punctelor de penalizare ca urmare a sancţiunilor de natură contravenţională şi penală aplicate operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care participă la licitaţii/negocieri pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică

 

 

Nr.

crt. Operatorul economic/grupul de operatori economici Certificatul de atestare

 

Denumirea

CUI

Seria/

Nr. şi data Capacitatea anuală de exploatare

- mc -

0 1 2 3 4

 

- continuare-

Procese verbale de constatare contravenţii/infracţiuni Entitatea din care face parte agentul constatator, numele şi prenumele agentului constatator Achitată cu chitanţa nr/data…../hotărârea judecătorească rămasă definitivă nr/data..

Contravenţii Infracţiuni

Numărul şi data

procesului verbal Amenda*

aplicată

- mii lei - Puncte penalizare Numărul şi data

procesului

verbal Puncte

penalizare

5 6 7 8 9 10 11 12

 

* valori fără TVA

 

1. În cazul sancţiunii contravenţionale definitive aplicată unui angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator economic/grupul de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabileşte după cum urmează:

a) – cuantumul amenzii sub 1000 lei - 2 puncte de penalizare;

b) - cuantumul amenzii între 1001-5000 lei - 4 puncte de penalizare;

c) - cuantumul amenzii peste 5000 lei - 7 puncte de penalizare.

 

2. În cazul sancţiunii contravenţionale definitive aplicată unui operator economic/grup de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabileşte după cum urmează:

a) – cuantumul amenzii sub 5000 lei - 4 puncte de penalizare;

b) - cuantumul amenzii între 5001-25000 lei - 8 puncte de penalizare;

c) - cuantumul amenzii peste 25000 lei - 14 puncte de penalizare.

 

3. În cazul sancţiunii definitive aplicată unui angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator/grupul de operatori economici economic, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni privind activitatea de exploatare a masei lemnoase, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic este de 25 puncte penalizare.

 

4. Punctele de penalizare se prescriu la 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat.

 

5. Organizatorul licitaţiei/negocierii, în baza unei metodologii aprobate de administratorul fondului forestier proprietate publică, care face parte din caietul de sarcini ia măsura interzicerii participării la licitaţie/negociere a operatorului economic/grupului de operatori economici care acumulează 25 puncte de penalizare; sancţiunile contestate în condiţiile legii nu sunt luate la calculul punctelor de penalizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 11 vizitatori online